środa, 28 lutego 2018

Dzień Otwarty na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
17 marca 2018r. wszystkich zainteresowanych nauką na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym zapraszamy na Dzień Otwarty! W jego trakcie dowiecie się o szczegółach dotyczących tegorocznej rekrutacji i kryteriach naboru.

Coroczną atrakcją Dnia Otwartego są liczne pokazy oraz prezentacje przygotowywane przez studentów poszczególnych kierunków, członków organizacji studenckich i przedstawicieli uczelnianych kół naukowych. W tym roku zapraszamy Was też na warsztaty i wykłady! W podjęciu decyzji o wyborze studiów mogą Wam również pomóc pracownicy uczelnianego Biura Karier.

Zapraszamy 17 marca w godz. 9.30 - 15.00 do Centrum Dydaktycznego WUM (Centrum Dydaktyczne WUM, ul. ks. Trojdena 2a, skrzyżowanie z ulicą Żwirki i Wigury). 

Szczegóły dostępne są na stronie Dzień otwarty na WUM

czwartek, 22 lutego 2018

Program stypendialny „Nowe technologie dla dziewczyn”

„Nowe technologie dla dziewczyn” – to pierwszy w Polsce program stypendialny dla młodych kobiet wiążących swoją przyszłość z branżą technologiczną.

Ta pionierska na rynku polskim inicjatywa ma na celu zachęcenie dziewczyn do zainteresowania nowymi technologiami i wykształceniem, które wiąże się z ich tworzeniem. Chcemy pomóc utalentowanym maturzystkom i studentkom w planowaniu i budowaniu kariery zawodowej w branży technologicznej, czy też w nauce.

Stypendystki INTEL-PERSPEKTYWY otrzymają różnorodne wsparcie merytoryczne i finansowe. Znajdą się pod opieką Mentora lub Mentorki – doświadczonych pracowników firmy Intel. Otrzymają stypendium w wysokości 12 000 zł (brutto), które pokryje część wydatków, jakie ponoszą w związku ze studiami. Niektóre z nich zaprosimy również do wzięcia udziału w programie stażowym, w bardzo ekscytującym miejscu – w Intel Technology Poland sp. z o.o. w Gdańsku, największym centrum R&D Intel w Europie.

Do udziału w IV edycji programu Organizator zaprasza maturzystki 2018 zainteresowane studiami technicznymi i studentki wybranych politechnik i kierunków (Lista). W ramach programu „Nowe technologie dla dziewczyn” rozdysponujemy dwadzieścia pięć stypendiów na rok akad. 2018/19.
W programie mentoringowo-stypendialnym „Nowe technologie dla dziewczyn” udział mogą wziąć:
– maturzystki 2018, które podejmą studia w roku akademickim 2018/2019 na jednej z uczelni programu, na jednym z wybranych kierunków (Lista) oraz przejdą proces rekrutacji,
– studentki, które studiują na jednej z uczelni programu, na jednym z wybranych kierunków (Lista) oraz przejdą proces rekrutacji.

Nie mogą to być jednak studentki ostatniego semestru studiów magisterskich ani też studentki ostatniego semestru studiów inżynierskich w przypadku, gdy nie będą kontynuować nauki na studiach magisterskich.

Terminy:
– od 8 marca do 30 czerwca – nadsyłanie formularzy aplikacyjnych
– do 14 sierpnia – dosyłanie wymaganych dokumentów – maturzystki
– do 12 września – dosłanie wymaganych dokumentów (zaświadczenie o podjęciu studiów magisterskich) – studentki ostatniego semestru studiów inżynierskich.

Informacje pochodzą ze strony www.stypendiadladziewczyn.pl
Źródło: http://www.mojestypendium.pl/stypendium_krajowe/program-stypendialny-nowe-technologie-dla-dziewczyn/

Stypendia Fundacji Fabryki Marzeń

Pomoc stypendialna przeznaczona jest dla uzdolnionych dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, aby mogły realizować swoje pasje oraz rozwijać umiejętności.

Fundacja przyznaje Stypendium na okres 1 roku z możliwością jego przedłużenia. O stypendium mogą ubiegać się dzieci i młodzież do lat 25, którzy łącznie spełniają następujące warunki:
  • pochodzą z rodzin, w których dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 2000 zł netto,
  • wykazuje ponadprzeciętne osiągnięcia w różnych dziedzinach życia (nauka, sport, kultura itp.).
W celu otrzymania stypendium osoba ubiegająca się o stypendium musi złożyć do Fundacji wniosek o przyznanie stypendium. Jeżeli osoba ubiegająca się o stypendium jest osobą niepełnoletnią wniosek o przyznanie stypendium w jego imieniu składa rodzic lub opiekun prawny.

Do wniosku o stypendium należy dołączyć:
  • opis lub/i kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia;
  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania Wnioskodawcy o wysokości dochodów rodziny w roku poprzedzającym złożenie wniosku lub w przypadku rodzin utrzymujących się z gospodarstwa rolnego zaświadczenie o dochodach wystawione przez urząd gminy właściwy dla miejsca zamieszkania;
  • w przypadku osiągania dochodów innego rodzaju (świadczenia alimentacyjne itp.) do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich wysokość;
  • oświadczenie podpisane przez Wnioskodawcę lub pełnoletniego Stypendystę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  • oświadczenie podpisane przez Wnioskodawcę lub pełnoletniego Stypendystę o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku
Wniosek o przyznanie stypendium wraz z kompletem dokumentów należy przesłać listem poleconym na adres Fundacji: Fundacja Fabryki Marzeń, al. Solidarności 36, 25-323 Kielce. Wnioski stypendialne Prezes Zarządu zobowiązuje się rozpatrzeć w terminie 30 dni od dnia doręczenia do Fundacji wniosku o przyznanie stypendium.

Informacje pochodzą ze strony: www.fabrykimarzen.org
Źródło:  http://www.mojestypendium.pl/stypendium_krajowe/stypendia-fundacji-fabryki-marzen/

Prezentacja Bartosza Malinowskiego Wielki Szlak Himalajski etap II - Kaszmir & Indie 2017


Źródło: http://www.wbp.lodz.pl/aktualnoci/spotkania-sesje/2603-prezentacja-bartosza-malinowskiego-wielki-szlak-himalajski-etap-ii-kaszmir-a-indie-2017.html

WBP w Łodzi Wystawa on-line Chiny znakiem zapisane

http://www2.wbp.lodz.pl/pliki/wystawy/2018-chiny-zapisane/wystawa.php


Źródło: http://www.wbp.lodz.pl/

Sztuki przyjemne i nieprzyjemne

5 marca rozpocznie się XXIV Międzynarodowy Festiwal Sztuk Przyjemnych
i Nieprzyjemnych
– jeden z najstarszych festiwali teatru zawodowego w kraju, który każdego roku otwiera kalendarz najważniejszych festiwali teatralnych w Polsce.
Hasło tej edycji brzmi: „Niebezpiecznie jest schodzić ze sceny”.


 Źródło: http://www.e-kalejdoskop.pl/teatr-a214/sztuki-przyjemne-i-nieprzyjemne-r6266