czwartek, 28 września 2017

"Frida i Diego. Niech żyje życie!" - wystawa

"Frida i Diego. Niech żyje życie!" - wystawa opowiadająca historię związku dwojga meksykańskich artystów. Otwarcie 3 X o godz. 17. 
 
Można oglądać fotografie Fridy Kahlo i Diego Rivery. Wspólne życie dwojga artystów było burzliwe, pełne rozstań i powrotów. Spędzili ze sobą prawie ćwierć wieku – od ślubu w 1929 roku aż do śmierci Fridy w 1954 roku.

Prezentowane fotografie wykonali m.in. ojciec Fridy Guillermo Kahlo, Augustin Victor Casasola, Nickolas Muray, Manuel Alvarez Bravo, Élie Faure, Ernesto Reyes czy Ansel Adams. Zobaczymy nie tylko słynną parę artystów, ale także ikonę ruchu surrealistycznego André Bretona czy Lwa Trockiego. Autorom fotografii udało się uchwycić niezwykle ważny moment w historii Meksyku i życiu artystyczno-politycznym kraju.

Po wernisażu odbędzie się wykład Gregorio Luke’a, eksperta z zakresu kultury i sztuki meksykańskiej, który przybliży życie i twórczość obojga artystów.
Jeszcze w październiku zobaczymy dwa filmy z meksykańskiej klasyki: 14 X o godz. 15 "Macario" (1960), reż. Roberto Gavaldón, a 28 X o 15 "Perłę" (1947), reż. Emilio Fernández.

Partnerzy wydarzenia: Ambasada Meksyku w Polsce, Miasto Łódź.

Muzeum Kinematografii
 • 03-10-2017 godz 17:00 - 03-01-2018
 • 14-10-2017 godz 15:00
 • 28-10-2017 godz 15:00
Łódź,  pl. Zwycięstwa 1

Źródło:  http://www.e-kalejdoskop.pl/muzea-a217/frida-i-diego-r5690

Klub artystyczno-literacki #hasztagiści

W ramach obchodów Stulecia Awangardy w Polsce Teatr Pinokio w Łodzi powoła do życia "Klub artystyczno-literackiego #hasztagiści", skupiający młodzież w wieku 15-18 lat. 
 
Będzie to próba powrotu do tradycji pisania twórczych manifestów. Szczególną ramę dla działań Klubu stanowić będą techniki artystów awangardowych XX wieku. Młodzi ludzie zbadają, jak zastosowane przez nich eksperymenty z językiem przyczyniły się do poszerzenia granic literatury, w której słowo zostało ukazane przez pryzmat malarstwa, muzyki, rzeźby i ruchu. Projekt ma na celu pobudzać i inspirować nastolatków do poszukiwania własnego języka wypowiedzi, a także pokazać jak różnorodne działania artystyczne mogą wzbogacać powszechną komunikację, podnosząc jej jakość. Rezultatem działań będą indywidualne „Teczki dzieł” uczestników warsztatów i wspólnie stworzona instalacja, stanowiąca poetycki manifest grupy. Ich prezentacja odbędzie się podczas wystawy kończącej projekt.

Na projekt składa się cykl sześciu warsztatów, prowadzonych przez wybitnych specjalistów w swoich dziedzinach. Warsztat literacki poprowadzi pisarz i publicysta – Łukasz Orbitowski. Warsztat projektowania fontów – typograf i projektant grafik – Szymon Sznajder. Warsztatem projektowania zajmie się Jakub „Hakobo” Stępień – grafik, plakacista. Artysta kinetyczny – Piotr Jędrzejewski – poprowadzi warsztat  rzeźby kinetycznej. Warsztat poezji wizualnej – poetka, performerka i krytyczka literacka – Maria Cyranowicz. Cykl zamknie warsztat dźwiękowy prowadzony przez Marcina Dymitra – muzyka i improwizatora.

Zajęcia ruszają 29 września i potrwają do początku listopada.

Projekt jest współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych 2017”.

 Teatr Pinokio
 Łódź, ul. Kopernika 16

Źródło: http://www.e-kalejdoskop.pl/wiadomosci-a230/hasztagisci-r5708

środa, 20 września 2017

Stypendia Fundacji Fabryki Marzeń


Pomoc stypendialna przeznaczona jest dla uzdolnionych dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, aby mogły realizować swoje pasje oraz rozwijać umiejętności.

Fundacja przyznaje Stypendium na okres 1 roku z możliwością jego przedłużenia.
O stypendium mogą ubiegać się dzieci i młodzież do lat 25, którzy łącznie spełniają następujące warunki:
 • pochodzą z rodzin, w których dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 2000 zł netto,
 • wykazuje ponadprzeciętne osiągnięcia w różnych dziedzinach życia (nauka, sport, kultura itp.).
W celu otrzymania stypendium osoba ubiegająca się o stypendium musi złożyć do Fundacji wniosek o przyznanie stypendium. Jeżeli osoba ubiegająca się o stypendium jest osobą niepełnoletnią wniosek o przyznanie stypendium w jego imieniu składa rodzic lub opiekun prawny.

Do wniosku o stypendium należy dołączyć:
 • opis lub/i kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia;
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania Wnioskodawcy o wysokości dochodów rodziny w roku poprzedzającym złożenie wniosku lub w przypadku rodzin utrzymujących się z gospodarstwa rolnego zaświadczenie o dochodach wystawione przez urząd gminy właściwy dla miejsca zamieszkania;
 • w przypadku osiągania dochodów innego rodzaju (świadczenia alimentacyjne itp.) do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich wysokość;
 • oświadczenie podpisane przez Wnioskodawcę lub pełnoletniego Stypendystę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • oświadczenie podpisane przez Wnioskodawcę lub pełnoletniego Stypendystę o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku
Wniosek o przyznanie stypendium wraz z kompletem dokumentów należy przesłać listem poleconym na adres Fundacji: Fundacja Fabryki Marzeń, al. Solidarności 36, 25-323 Kielce. Wnioski stypendialne Prezes Zarządu zobowiązuje się rozpatrzeć w terminie 30 dni od dnia doręczenia do Fundacji wniosku o przyznanie stypendium.

Informacje pochodzą ze strony: www.fabrykimarzen.org
Źródło: http://www.mojestypendium.pl/stypendium_krajowe/stypendia-fundacji-fabryki-marzen/

wtorek, 5 września 2017

Wyprawka szkolna 2017

Program „Wyprawka szkolna 2017” przeznaczony jest dla uczniów:
 1. słabowidzących,
 2. niesłyszących,
 3. słabosłyszących,
 4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 5. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 6. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej,
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z  dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) oraz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949), uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży do:
 • klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klasy I branżowej szkoły I stopnia,
 • liceum ogólnokształcącego,
 • technikum
 • lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy
 • lub do klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum plastycznego.
W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klas II-III szkoły podstawowej, zasadniczej szkoły zawodowej, klas dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej organizowanych w branżowej szkole pierwszego stopnia, branżowej szkoły pierwszego stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych.

Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.
Wniosek składa się do dyrektora szkoły (sekretariatu), do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018.
Termin składania wniosków do szkół został określony zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi na dzień 8 września 2017 r. 
W przypadku ubiegania się o pomoc dla uczniów, o których mowa w pkt. 1-8
do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.
Zwroty kosztów zakupu podręczników:
W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego) rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników. W przypadku złożenia oświadczenia o zakupie podręczników w oświadczeniu należy zaznaczyć, że podręczniki zostały zakupione w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. - "Wyprawka szkolna”. 
W przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów koszty zakupu podręczników są zwracane rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) lub pełnoletnim uczniom po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego w szczególności: imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis podmiotu dokonującego zakupu (np. przedstawiciela rady rodziców). Potwierdzenie wystawia podmiot dokonujący zakupu (np. rada rodziców), na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki.
Kwota dofinansowania:

Zwrot kosztów zakupu podręczników może nastąpić do wysokości poniesionego kosztu wynikającego z faktury bądź rachunku, lecz w wysokości nie wyższej, niż określone wyżej maksymalne kwoty dofinansowania - dla liceum to 445 zł. W przypadku braku możliwości przedłożenia dowodu zakupu, zwrot kosztów nastąpi po złożeniu oświadczenia o cenie zakupionych podręczników.

Realizacja Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. „Wyprawka szkolna” nie jest elementem programu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, wypłacanej w formie stypendiów szkolnych, a zatem nie ma przeszkód formalnych, by w zakresie wspomnianego wyżej programu przekazać rodzicom środki finansowe na zakup dodatkowego wyposażenia szkolnego, innego niż podręczniki.

Szczegółowe informacje i wniosek dostępne na stronie Wyprawka 2017.

Stypendia i zasiłki szkolne - pomoc materialna o charakterze socjalnym

Stypendium szkolne przysługuje uczniom:  
 • zamieszkującym na terenie Miasta Łodzi*; 
 • których dochód miesięczny nie przekracza 514 zł netto w przeliczeniu na jedną osobę w rodzinie.  
* Uczniowie spoza terenu miasta Łodzi, pobierający naukę w łódzkich szkołach publicznych lub niepublicznych i mieszkający w bursach, internatach lub na stancjach, uprawnieni są do ubiegania się o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w gminach, na terenie których zamieszkują ich rodzice lub opiekunowie prawni.

   Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego wraz z wymaganymi załącznikami
  należy dostarczyć
do dnia 15 września danego roku szkolnego do pedagoga szkolnego. 
 
W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie określonego wyżej terminu. Złożenie wniosku po terminie dopuszczalne jest tylko
i wyłącznie w sytuacji gdy jego wcześniejsze złożenie nie było możliwe. Wniosek złożony po terminie musi zawierać uzasadnienie dla wystąpienia z nim po terminie. W uzasadnieniu tym wnioskodawca jest zobowiązany wykazać, że uchybienie terminowi nastąpiło bez jego winy.
 
   
****************
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego**, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
Z uwagi na jego funkcję – środka doraźnej pomocy w sytuacji losowej – ograniczono termin ubiegania się o zasiłek szkolny do dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego jego przyznanie.
 
**„Zdarzeniem losowym”, kwalifikowanym do przyznania zasiłku szkolnego jest zdarzenie „zależne od losu – kolei, wydarzeń życia”, tj. wszystko co dzieje się wokół nas, m.in. każde zdarzenie niezależne od woli człowieka: nagła, zagrażająca normalnemu funkcjonowaniu osób i rodzin sytuacja.  Zdarzeniami losowymi dającymi podstawę do przyznania zasiłku są:
      śmierć rodziców lub opiekunów prawnych;
      klęska żywiołowa;
      pożar, włamanie lub zalanie mieszkania;
       inne okoliczności powodujące przejściowo trudną sytuację ucznia.

Wskazane powyżej wyliczenie ma charakter wyłącznie przykładowy. Ma ono zobrazować jakie okoliczności pozwalają na wystąpienie z wnioskiem o przyznanie zasiłku szkolnego i nie można go traktować jako katalogu zamkniętego.


Regulamin i wnioski dostępne są na stronie MOPS.

środa, 14 czerwca 2017

Spotkanie z Mają Komorowską

Spotkanie z Mają Komorowską odbędzie się 19 czerwca w ogrodzie Poleskiego Ośrodka Sztuki o godz. 17.00.
 
Mistrzyni Teatru Polskiego, aktorka m.in Jerzego Grotowskiego/Andrzeja Wajdy/ Krzysztofa Zanussiego/Krystiana Lupy, profesor sztuk teatralnych, laureatka licznych prestiżowych nagród, twórczyni ikonicznych ról filmowych i scenicznych ujawni tajemnice twórczości w rozmowie z Tomaszem Rodowiczem, dyrektorem Teatru Chorea.

Spotkanie jest punktem programu akcji Dotknij Teatru na Bis organizowanej przez Poleski Ośrodek Sztuki w terminie 05 - 24 czerwca. Szczegóły na stronie www.dotknijteatru.pl
 

piątek, 9 czerwca 2017

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci


Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci prowadzi rekrutację do programu merytorycznego wsparcia uczniów o wybitnych uzdolnieniach poznawczych, muzycznych i plastycznych.

 Jakie są nasze oczekiwania?

W przypadku uzdolnień naukowych najważniejszym etapem rekrutacji jest napisanie szczegółowej wypowiedzi kandydata na temat jego osiągnięć i zainteresowań w oparciu
o pytania zamieszczone na stronie. Należy ją przesłać
w formacie PDF za pośrednictwem strony.
Dodatkowo trzeba przesłać swoje prace (opracowania, prace badawcze, próby literackie). Warto też dołączyć skany dyplomów z olimpiad i konkursów przedmiotowych, a także – rekomendację nauczyciela lub dyrekcji szkoły.
Komplet dokumentów należy przesłaćy do połowy lipca.
Muzycy, plastycy i tancerze proszeni są o krótszy list – odpowiedź na kilka pytań.

W przypadku uzdolnień muzycznych niezbędne jest przedstawienie opinii nauczyciela prowadzącego naukę na głównym instrumencie, w której znajdzie się wyliczenie wyników udziału ucznia w przesłuchaniach lub konkursach ogólnopolskich
i międzynarodowych. Skan takiej opinii prosimy przesłać przez nasz formularz.

W przypadku uzdolnień plastycznych należy przedstawić do 31 lipca około 5 rysunków, 15 szkiców „szybkich” i 10 prac w dowolnej technice (malarstwo, rzeźba, grafika) stanowiących wypowiedź artystyczną na dowolny temat (z potwierdzeniem przez szkołę samodzielności ich wykonania).

Uczniowie zakwalifikowani do udziału w Programie mają możliwość nieodpłatnego udziału w zajęciach (warsztatach, obozach, seminariach, stażach badawczych) przygotowanych specjalnie dla nich przez pracowników najlepszych polskich uniwersytetów i placówek Polskiej Akademii Nauk. 

Program jest adresowany do uczniów pragnących rozwijać swoje pasje i zainteresowania.
 
Wnioski o pomoc Funduszu można składać on-line do końca czerwca 2017 r.

Więcej informacji. Link do strony www Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci

Źródło: KO  i  fundusz.org.

czwartek, 18 maja 2017

Dyżur mediatora w Poradni dla Młodzieży


Poradnia dla Młodzieży serdecznie zaprasza na dyżur mediatora rodzinnego 
w czwartek 25 maja o godzinie 17:00.
Osoby chętne proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem poradni 533 575 353.
 

Adres  Poradni:
Pałac Młodzieży, II p.
Łódź, Al. ks. kard. S. Wyszyńskiego 86

poniedziałek, 15 maja 2017

Noc Muzeów 2017

Tegoroczna łódzka Noc Muzeów 2017 odbędzie się w nocy z 20 na 21 maja 2017. W jej ramach będzie można bezpłatnie zwiedzać wszystkie łódzkie muzea i wiele innych instytucji kulturalnych, które dodatkowo przygotowały atrakcyjny program dla wszystkich uczestników.


Więcej informacji: https://pl-pl.facebook.com/Noc.Muzeow.w.Lodzi/

 Źródło: http://e-kalejdoskop.pl/noc-muzeow-2017.aspx

czwartek, 11 maja 2017

Piknik Filmowy - Dzień Otwarty Warszawskiej Szkoły Filmowej

13 maja od godziny 11.00 na terenie kampusu Warszawskiej Szkoły Filmowej odbędzie się Dzień Otwarty. Kandydaci na studia wyższe, podyplomowe, czy do policealnego studium będą mieli okazję skorzystać z bezpłatnych warsztatów i konsultacji, poznać studentów i wykładowców.
W ramach dnia otwartego odbędzie się również pokaz najlepszych etiud studenckich, piknik z bezpłatnym poczęstunkiem (grill), prezentacje technologii filmowych i multimedialnych.

 Program warsztatów i konsultacji:

Kreacja dźwięku
 • Michał Dominowski - 12.00-13.00 - sala montażowa 2
 • Konrad Belina Brzozowski - 13.00-14.00 - studio dźwiękowe
Reżyseria
 • Marek Brodzki - 13.00 - sala 12L
 • Barbara Pawłowska- 15.00-16.00 - sala kinowa 2
Kreacja Gier Wideo
 • Maciej Miąsik - 12.00-13.00 - sala wykładowa 1 Prezentacje sprzętu i rozmowy ze studentami - od 11.00 - patio (technologia mocap, skanowanie 3 D, Oculus rift)
Fotografia
 • prof. Prot Jarnuszkiewicz - 12.00-13.00 - sala wykładowa 3
Realizacja obrazu filmowego
 • Wojciech Rawecki - 11.00-15.00, patio
 • Barbara Pawłowska- 15.00-16.00, sala kinowa 2
Aktorstwo
 • Joanna Turkowska i Daniel Misiewicz - 13.00-14.00, sala aktorska 1
Filmoznawstwo
 • Andrzej Kołodyński - 16.00 - sala kinowa 2
Montaż
 • Andrzej Cichocki - 13.00-14.00 - sala montażowa 2
Produkcja
 • Michał J. Zabłocki - 14.00-15.00 - sala wykładowa 1
Reżyseria podyplomowa
 • Barbara Pawłowska - 15.00-16.00 - sala kinowa 2
Scenariopisarstwo podyplomowe
 • Ewa Pytka - 12.45-13.45 - studio 4
Studium Technik Aktorskich
 • Tomasz Solich - 12.00-13.00 - sala aktorska 2
Studium Technik Filmowych
 • Barbara Pawłowska - 15.00-16.00 - sala kinowa 2
International studies (Virtual open day)
 • Małgorzata Janczak, Veronica Andersson - 12.00 - 13.00 - patio
Program projekcji (Kino Elektronik)

11:00 Mocna Kawa Wcale Nie Jest Taka Zła, reż. Alek Pietrzak
11:50 Spowiedź, reż. Eliasz Waszczuk
12:10 Pierwsze, reż. Monika Majorek
12:30 Charon, reż. Paweł Chejbudzki
13:05 Niewidzialne, reż. Zofia Pręgowska
13:30 Toast, reż. Filip Hillesland
13:50 Gintrowski, reż. Arkadiusz Bartosiak
14:35 Nasza Klątwa, reż. Tomasz Śliwiński

Wszystkie wydarzenia i projekcje w ramach Dnia Otwartego są bezpłatne!

Źródło: http://dni-otwarte.studentnews.pl/s/2491/62514-Dni-Otwarte-na-uczelniach/4097135-Piknik-Filmowy-Dzien-Otwarty-Warszawskiej-Szkoly-Filmowej.htm

poniedziałek, 24 kwietnia 2017

Dyżur doradcy zawodowego


Spotkanie z cyklu "Biblioteka na temat"


25 Kwietnia 2017 w godzinach 13:30-15:00
Wojewódzka Biblioteka Publiczna
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi zaprasza
na spotkanie z cyklu:
BIBLIOTEKA NA TEMAT

PIESKIE ŻYCIE

Jak skutecznie i bezpiecznie pomagać zwierzętom, o edukacji prozwierzęcej, o empatii, sympatii i miłości, o adopcji tradycyjnej i wirtualnej – na te i inne tematy będzie można porozmawiać z przedstawicielami fundacji, z prywatnymi opiekunami i z literatami-autorami utworów poświęconych zwierzętom.

Miejsce:
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi,
Czytelnia Działu Zbiorów Audiowizualnych (wejście C, parter, od strony ul. Gdańskiej 100/102)

Dyżur psychologa w szkole


W dniu 25 kwietnia w godz. 17:00 - 18:30
będzie można skorzystać z konsultacji z psychologiem
z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Młodzieży.

Serdecznie zapraszam.

środa, 12 kwietnia 2017

Nieobecność pedagoga szkolnegoW dniu 19 kwietnia (br.)
pedagog bedzie nieobecna
z powodu szkolenia.


czwartek, 30 marca 2017

Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki

VII Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi odbędzie się 3-10 kwietnia 2017 r.
W programie m.in. kilkaset wydarzeń naukowych, kulturalnych i artystycznych przygotowanych m. in. przez łódzkie uczelnie wyższe oraz inne instytucje naukowe
i kulturalne. 


Podczas warsztatów, pokazów, eksperymentów, lekcji festiwalowych i wykładów będzie można się przekonać, że nauka i sztuka są fascynujące, często zabawne i dostępne dla wszystkich!

Wstęp na wszystkie wydarzenia festiwalowe jest BEZPŁATNY, ale uczestnictwo w niektórych imprezach wymaga wcześniejszej rejestracji ze względu na ograniczoną liczbę miejsc. Konieczność oraz forma kontaktu podana jest w opisach poszczególnych wydarzeń.

Reżyser o mordercy

5 kwietnia 2017 godz. 19:00 w Kinie Szkoły Filmowej widzowie spotkają się z twórcami filmu „Jestem mordercą”. Do Łodzi przyjadą: reżyser Maciej Pieprzyca i producentka Renata Czarnkowska-Listoś.

Głośny i nagradzany film „Jestem mordercą” to thriller inspirowany prawdziwymi wydarzeniami
z początku lat 70. Janusz Jasiński jest młodym oficerem milicji. Po kolejnych niepowodzeniach śledztwa w sprawie brutalnych zabójstw kobiet zostaje mianowany nowym szefem grupy dochodzeniowej. Stara się zrobić wszystko, by wykorzystać życiową szansę i złapać seryjnego mordercę. Jak wiele będzie w stanie poświęcić dla śledztwa? Jak mówił sam reżyser: - To film
o uwikłaniu i deprawacji moralnej jednostki, która działając w dobrych intencjach, zachowując przyzwoitość, musi skonfrontować się ze swoimi słabościami, ambicjami i systemem społeczno-politycznym, w którym przyszło jej żyć i pracować”.

Kino Szkoły Filmowej to bezpłatne pokazy wysokiej jakości i repertuar dla wytrawnego kinomana. Od poniedziałku do piątku o godzinie 19 prezentowane są cykle filmowe warte uwagi: klasyki światowego i polskiego kina, premiery i wyjątkowe produkcje, których zabrakło na polskich ekranach albo zniknęły z nich zbyt szybko. Od 2016 roku kino programuje zespół Festiwalu Kamera Akcja. Każdy miesiąc ma swój motyw przewodni, któremu podporządkowane są cykle filmowe. W kwietniu w kinie króluje arthouse!
 
Miejsce wydarzenia:
Szkoła Filmowa w Łodzi
ul. Targowa 61/63
42 634 58 00
Kino w budynku rektoratu
 

wtorek, 28 marca 2017

Więckiewicz w Muzeum Kinematografii

30 marca 2017 godz. 17:00 odbędzie się spotkanie z jednym z najpopularniejszych polskich aktorów Robertem Więckiewiczem. Przed spotkaniem zostanie wyświetlony film „Konwój”
w reżyserii Macieja Żaka. Początek projekcji g. 17:00.

Robert Więckiwicz występuje na deskach teatru, w serialach i oczywiście w filmach. Po raz pierwszy na dużym ekranie pojawił się w 1991 roku, grając w „Ferdydurke” Jerzego Skolimowskiego.
Grał m.in. u Andrzeja Wajdy („Wałęsa. Człowiek z nadziei”), Agnieszki Holland („W ciemności”), Wojciecha Smarzowskiego („Dom zły”, „Pod Mocnym Aniołem”), Juliusza Machulskiego („Superprodukcja”, „Kołysanka”) czy Marka Koterskiego („Baby są jakieś inne”). 

Na film i spotkanie obowiązują bilety w cenie 13/15 zł.

Miejsce wydarzenia:
Muzeum Kinematografii
Łódź, pl. Zwycięstwa 1
tel. 42 674 09 57


Źródło: http://e-kalejdoskop.pl/wieckiewicz-w-muzeum-kinematografii.aspx

czwartek, 23 marca 2017

Kolejna część makiety Litzmannstadt Getto

W najbliższy poniedziałek 27 marca o godzinie 18:00 w Oddziale Stacja Radegast Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi zaprezentowana zostanie II część makiety Litzmannstadt Getto. Makieta statyczna jest częścią realizowanego przez MTN od 2015 roku interaktywnego projektu mającego na celu przybliżyć historię łódzkiego getta.


Miejsce wydarzenia:
Muzeum Tradycji Niepodległościowych - Radogoszcz
Łódź, ul. Zgierska 147
 

środa, 22 marca 2017

Dyżur psychologa w szkole28 marca br. (wtorek) w godzinach 17:00 - 18:30 (pokój pedagoga szkolnego) 
będzie można skorzystać z konsultacji z psychologiem 
z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Młodzieży.

Serdecznie zapraszam.

Dzień otwarty w WAT

Wojskowa Akademia Techniczna zaprasza na dzień otwarty, który odbędzie się 25 marca 2017 roku w Klubie WAT przy ul. Kaliskiego 25A w Warszawie.

W programie:
 • zwiedzanie nowoczesnych laboratoriów
 • wykłady i warsztaty
W czasie dnia otwartego będzie można zapoznać się z ofertą dydaktyczną uczelni i porozmawiać z nauczycielami oraz studentami o kierunkach.

Będą rozdawane także informatory i inne materiały o kierunkach studiów i zasadach rekrutacji.
 

Dzień Otwarty w UJ


  
Uniwersytet Jagielloński zaprasza wszystkich zainteresowanych na Dzień Otwarty, który odbędzie się 24 marca 2017 roku.

To szczególny dzień dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, podczas którego przedstawiona zostanie bogata oferta dydaktyczna na rok 2017/2018. Na każde pytanie dotyczące studiowania odpowiedzą obecni na wydarzeniu studenci reprezentujący wydziały UJ, różne kierunki studiów, koła studenckie oraz wykładowcy i pracownicy Działu Rekrutacji na Studia. 

wtorek, 21 marca 2017

Pokaz filmu i dyskusja, 23 marca 2017 godz. 18:00

Spotkanie z cyklu Psychologia Filmami w Żarty Żartami, które jest częścią Tygodnia Mózgu z Kołem Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii. Zaprezentowany zostanie film „Motyl Still Alice” z Julianne Moore w roli głównej, który jest próbą ukazania obrazu osoby dotkniętej chorobą Alzheimera. Z pomocą specjalisty widzowie będą mogli ustalić, na ile obraz filmowy pokrywa się z wiedzą naukową. Po pokazie zaplanowano moderowaną dyskusję na temat pokazanego w filmie problemu oraz sposobu jego przedstawienia. Ekspertem będzie Marta Strombek-Milczarek. 
Wstęp wolny.
 
Miejsce wydarzenia:
Wólczańska 40/42a
tel. 695 433 201
 

środa, 15 marca 2017

Nieobecność pedagoga


W dniu 16 marca br. (czwartek)
pedagog szkolny będzie nieobecna z powodu udziału w szkoleniu.

Zapraszam w piątek w godz. 10:00- 14:00.

czwartek, 9 marca 2017

Paczka dla Bohatera

II Wielkanocna Paczka dla Bohatera – to akcja mająca na celu zbiórkę żywności i artykułów chemicznych dla kombatantów.
Zbiórka darów trwa w dniach 1 marca – 8 kwietnia w Łódzkim Domu Kultury. Paczki zostaną rozdane przez wolontariuszy akcji potrzebującym osobom.
Miejsce wydarzenia:
Łódzki Dom Kultury
Łódź, ul. Traugutta 18
tel. 42 633 98 00

Źródło: http://e-kalejdoskop.pl/paczka-dla-bohatera.aspx

Festiwal Frankofonii


poniedziałek, 6 marca 2017

Zbrodnia wołyńska - nowe fakty

Kolejne spotkanie z cyklu "Czytam więc jestem" odbędzie się już 9.03 (czwartek)
o godz. 18.00. Gościem będzie Grzegorz Motyka, doktor habilitowany nauk historycznych specjalizujący się w tematyce ukraińskiej. Pracownik Instytutu Studiów Politycznych PAN. 
W czasie spotkania, które poprowadzi prof. Jacek Reginia-Zacharski, porozmawiamy o książce Wołyń ‘43.


Wstęp na spotkanie wolny. 

Cykl "Czytam więc jestem" jest jedną ze stałych propozycji Poleskiego Ośrodka Sztuki. Niezmiennie od wielu lat zapraszamy zarówno znanych jak i debiutujących autorów ciekawych nowości literackich. Ideą spotkań jest zbliżenie twórcy z odbiorcą oraz sprowokowanie kulturalnego dialogu.

Miejsce wydarzenia:
Poleski Ośrodek Sztuki
Łódź, ul. Krzemieniecka 2a

Muzyka z Irlandii

 
Biblioteka Politechniki Łódzkiej zaprasza 
8 marca o godz. 17.00 na koncert zespołu 
The  Tone Nation organizowany pod patronatem Ambasadora Irlandii w Polsce oraz Konsulatu Honorowego Irlandii w Poznaniu.

Koncert będzie jedną z imprez organizowanych przez Bibliotekę Politechniki Łódzkiej z okazji Dni Irlandii.

Miejsce:
Sala Widowiskowa PŁ
Łódź ul. Politechniki 3a (budynek C15)

Wstęp wolny!
Źródło: http://e-kalejdoskop.pl/muzyka-z-irlandii.aspx

Konkurs „Polska-Szwecja między rywalizacją a współpracą”


Oddział PTTK im Zygmunta Kwiatkowskiego w Gołubiu – Dobrzyniu organizuje pod patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Polska-Szwecja między rywalizacją a współpracą”.

 Szczegółowe informacje:
 http://zamekgolub.pl/images/Konkurs_Polska-Szwecja_regulamin_2017.pdf


Źródło: http://kuratorium.lodz.pl/page/index.php?str=87&id=6269

czwartek, 23 lutego 2017

III edycja programu stypendialnego Nowe technologie dla dziewczyn

8 marca 2017 roku startuje III edycja Programu stypendialnego „Nowoczesne technologie dla dziewczyn”.

O programie
 
„Nowe technologie dla dziewczyn” – to pierwszy w Polsce program stypendialny dla młodych kobiet wiążących swoją przyszłość z branżą technologiczną.
Ta pionierska na rynku polskim inicjatywa ma na celu zachęcenie dziewczyn do zainteresowania nowymi technologiami i wykształceniem, które wiąże się z ich tworzeniem. Chcemy pomóc utalentowanym maturzystkom i studentkom w planowaniu i budowaniu kariery zawodowej w branży technologicznej, czy też w nauce.
Stypendystki INTEL-PERSPEKTYWY otrzymają różnorodne wsparcie merytoryczne i finansowe. Znajdą się pod opieką Mentora lub Mentorki – doświadczonych pracowników firmy Intel. Otrzymają stypendium w wysokości 12 000 pln (brutto), które pokryje część wydatków, jakie ponoszą w związku ze studiami. Niektóre z nich zostaną zaproszone również do wzięcia udziału w programie stażowym, w bardzo ekscytującym miejscu – w Intel Technology Poland sp. z o.o. w Gdańsku, największym centrum R&D Intel w Europie.
Do udziału w programie organizatorzy zapraszają maturzystki 2017 zainteresowane studiami technicznymi i studentki wybranych politechnik i kierunków (Lista). W ramach programu „Nowe technologie dla dziewczyn” organizatorzy rozdysponują dwadzieścia pięć stypendiów na rok akad. 2017/18.

REGULAMIN PROGRAMU

REKRUTACJA
1. W programie mentoringowo-stypendialnym „Nowe technologie dla dziewczyn” udział mogą wziąć:
– maturzystki 2017, które podejmą studia w roku akademickim 2017/2018 na jednej z uczelni programu, na jednym z wybranych kierunków (Lista) oraz przejdą proces rekrutacji,
– studentki, które studiują na jednej z uczelni programu, na jednym z wybranych kierunków (Lista) oraz przejdą proces rekrutacji.
Nie mogą to być jednak studentki ostatniego semestru studiów magisterskich ani też studentki ostatniego semestru studiów inżynierskich w przypadku, gdy nie będą kontynuować nauki na studiach magisterskich.
2. Osoby niepełnoletnie są zobowiązane dostarczyć dokument wyrażający zgodę opiekunów prawnych na kandydowanie do programu „Nowe technologie dla dziewczyn” i udział w nim (do pobrania poniżej).
3. Do programu aplikować NIE MOGĄ osoby należące do najbliższej rodziny pracowników Intel lub Fundacji Edukacyjnej Perspektywy.
4. Do programu aplikować NIE MOGĄ laureatki poprzedniej edycji programu.
5. Kandydatki powinny dysponować bardzo dobrą znajomością języka angielskiego.
6. Kandydatki przechodzą proces rekrutacji zaproponowany przez organizatorów składający się z następujących etapów:
I ETAP: zabranie informacji (Formularz Aplikacyjny wraz z wymaganymi dokumentami) (patrz również pkt. DOKUMENTY)

Terminy:
– od 8 marca do 30 czerwca – nadsyłanie formularzy aplikacyjnych
– do 14 sierpnia – dosyłanie wymaganych dokumentów – maturzystki
– do 12 września – dosłanie wymaganych dokumentów (zaświadczenie o podjęciu studiów magisterskich) – studentki ostatniego semestru studiów inżynierskich
II ETAP: rozmowa kwalifikacyjna via Skypie (12-16 września) oraz rozstrzygnięcie (do 30 września).
7. Decyzję o przyznaniu stypendium kandydatce podejmują organizatorzy na podstawie oceny wyników poszczególnych etapów rekrutacji, kierując się takimi kryteriami, jak osiągnięcia kandydatki, jej zainteresowania, osobowość, stopień zaangażowania.
8. Wszystkie kandydatki zostaną powiadomione o wynikach rekrutacji via e-mail do końca września 2017.
9. Przyznanych zostanie w sumie do 25 stypendiów.

DOKUMENTY
10. Integralnym elementem procesu rekrutacyjnego jest dostarczenie, przy okazji wysyłania Formularza Aplikacyjnego, skanów następujących dokumentów:
a). MATURZYSTKI 2017
– Świadectwo maturalne
– Zaświadczenie o zostaniu studentką danej uczelni na danym kierunku (Lista)
W pierwszym etapie Maturzystki wysyłają Formularz bez tych dokumentów – do 30 czerwca 2017 (włącznie). Wymagane dokumenty należy dosłać do 14 sierpnia 2017 (włącznie) – mailem na adres: m.piotrowska@perspektywy.pl
b). STUDENTKI ostatniego roku studiów inżynierskich
– Zaświadczenie o podjęciu studiów magisterskich na danej uczelni na danym kierunku i roku/semestrze (Lista). Należy je dosłać do 12 września 2017 (włącznie) – mailem na adres: m.piotrowska@perspektywy.pl
– Zaświadczenie o wysokości średniej ocen za ostatni ukończony semestr akademicki. Należy je załączyć do formularza aplikacyjnego.
c). STUDENTKI
– Zaświadczenie o byciu studentką danej uczelni na danym kierunku i roku/semestrze (Lista)
– Zaświadczenie o wysokości średniej ocen za ostatni ukończony semestr akademicki.
Studentki zobowiązane są wszystkie wymagane dokumenty załączyć przy wypełnieniu formularza, w pierwszym etapie kwalifikacji.
d). Osoby niepełnoletnie dodatkowo: patrz pkt. 2
11. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość poproszenia o wgląd w oryginały wyżej wymienionych dokumentów.

STYPENDIUM
12. Stypendystka otrzyma w ramach programu 12 000 pln brutto przelewem na konto w dwóch równych transzach:
I transza – do 30 listopada 2017,
II transza – do 31 marca 2018.
13. Każda stypendystka będzie miała możliwość współpracy z mentorką lub mentorem z firmy Intel, z którym będzie w stałym kontakcie i z którym spotka się osobiście na uroczystości wręczenia stypendiów programu „Nowe technologie dla dziewczyn” (siedziba Intel w Gdańsku, październik 2017).

STAŻE
14. Wybrane stypendystki będą mogły wziąć udział w programie stażowym w Intel Technology Poland sp. z o.o. w Gdańsku, za który dostaną wynagrodzenie.

PROGRAM ALUMNI
15. Absolwentki programu zostaną zaproszone do udziału programie „AlumnITki –Nowe technologie dla Dziewczyn”.

KONTYNUACJA
16. Aktualne stypendia przyznane zostaną na rok akad. 2017/18. Organizatorzy przewidują kontynuację programu w kolejnych latach. Decyzja o kontynuacji programu będzie podejmowana każdorazowo na początku roku kalendarzowego.
ZMIANY
17. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany warunków programu stypendialnego „Nowe technologie dla dziewczyn”.

Informacje pochodzą ze strony www.stypendiadladziewczyn.pl

Kontakt
Fundacja Edukacyjna Perspektywy
Ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
girlsgostem@perspektywy.pl
www.stypendiadladziewczyn.pl

Źródło: http://www.mojestypendium.pl/stypendium_krajowe/iii-edycja-programu-stypendialnego-nowe-technologie-dla-dziewczyn/

Drzwi otwarte Instytutu Psychologii UWr


Drzwi otwarte Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego odbędą się 4 marca br.
w siedzibie Instytutu przy ul. Dawida 1 we Wrocławiu.
W harmonogramie wydarzenia m.in. otwarty wykład dr hab. prof. UWr Piotra Sorokowskiego, na którym uczestnicy zastanowią się, czy "Czy istnieje obiektywne piękno?" oraz wykład dr Małgorzaty Włodarczyk, gdzie porozmawiają o zaburzeniach odżywania z perspektywy psychologa klinicznego.

Oprócz wykładów przygotowano też szeroki wybór warsztatów, w których będzie można wziąć udział po uprzednim zapisaniu się na nie poprzez specjalny formularz.

Dla każdego gościa Drzwi otwartych przewidziany jest mały upominek w postaci broszur zawierających niezbędne informacje o studiowaniu psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim oraz gadżetów przydatnych przyszłemu studentowi.
 
Strona www: http://uni.wroc.pl
 
 

środa, 22 lutego 2017

Opowieść o „Ince”

1 marca 2017 godz. 17:00 z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych obchodzonego od 2011 roku Muzeum Kinematografii wraz z łódzkim oddziałem IPN zaprasza na specjalny pokaz filmu dokumentalnego w reżyserii Jacka Frankowskiego „Inka. Są sprawy ważniejsze niż śmierć”.
Przed projekcją wykład wygłosi Paweł Kowalski. 
Wstęp wolny

Dokument poświęcony Danucie Siedzikównie - żołnierzowi V Wileńskiej Brygady AK, sanitariuszce zamordowanej przez władze komunistyczne - zawiera wypowiedzi członków rodziny „Inki”, byłych żołnierzy AK-WiN i historyków. Powstał na zlecenie Lasów Państwowych (ojciec „Inki” był leśnikiem).
 
Miejsce wydarzenia:
Kinematograf
pl. Zwycięstwa 1
42 674 09 57

Źródło: http://e-kalejdoskop.pl/opowiesc-o-ince.aspx

wtorek, 21 lutego 2017

Hollyłódzki wieczór oscarowy w NCKF

26 lutego 2017 od godz. 21:00 oscarową dyskusję w gwiazdorskiej oprawie Planetarium EC1 i przedpremierowy pokaz nominowanego filmu „Mężczyzna zwany Ove” umilą oczekiwanie na werdykt Amerykańskiej Akademii Filmowej.

Narodowe Centrum Kultury Filmowej zaprasza na wyjątkowy wieczór filmowy przed rozpoczęciem transmisji z oscarowej gali w Los Angeles. W najbliższym gwiazdom Planetarium EC1 odbędzie się debata o nominacjach, przewidywaniach i faworytach, którą poprowadzi dziennikarka Radia Łódź Agata Gwizdała. Uczestnicy dowiedzą się między innymi, w jaki sposób Amerykańska Akademia Filmowa wybiera filmy, jak wygląda gala od kulis oraz co w tegorocznych nominacjach najbardziej zachwyciło i rozczarowało gości. Swoim doświadczeniem i spostrzeżeniami podzielą się: Rafał Syska – filmoznawca, dyrektor NCKF, autor publikacji o kinie amerykańskim, Piotr Dzięcioł – producent ze studia Opus Film, nagrodzony Oscarem za „Idę” oraz Urszula Śniegowska – dyrektorka programowa American Film Festival we Wrocławiu. Debata będzie też transmitowana na żywo na antenie Radia Łódź.

Po zakończeniu dyskusji NCKF zaprosi kinomanów na oscarową projekcję. Sześć miesięcy przed oficjalną polską premierą kinową będzie można zobaczyć najnowszy film Hannesa Holma „Mężczyzna zwany Ove”, nominowany do Oscara w dwóch kategoriach. Skandynawska tragikomedia powalczy o tytuł najlepszego filmu nieanglojęzycznego oraz zmierzy się m.in. z hollywoodzkimi blockbusterami „Suicide Squad" i „Star Trek. W nieznane" w walce o Oscara za najlepszą charakteryzację. 
 
Wstęp na projekcję jest płatny, bilet: 10 zł.

Program wieczoru:
 •  godz. 21:00 - Debata
 • godz. 22:00 - projekcja filmu „Mężczyzna zwany Ove” reż. Hannes Holm
 
Miejsce wydarzenia:
Targowa 1/3
Planetarium
 

poniedziałek, 20 lutego 2017

Drzwi Otwarte w UEP


Drzwi otwarte pod hasłem „Twój dzień na UEP” odbędą się na Uniwersytecie Ekonomiczny w Poznaniu odbędzie się 12 marca 2017 r. w godz. 10:00-14:00 w nowym budynku Uczelni - Centrum Edukacyjnym Usług Elektronicznych UEP (ul. Towarowa 55).

Dowiedz się:
 • Jakie kierunki i specjalności znajdziesz w ofercie Uczelni?
 • Jak wygląda proces rekrutacji?
 • Jakich języków obcych możesz nauczyć się na UEP?
 • Gdzie pojechać na Erasmusa?
 • Czy masz szansę na stypendium?
Poczuj atmosferę studiowania na UEP w specjalnych strefach: Kandydata, Studenta, Młodego Naukowca, Absolwenta oraz Sportu!piątek, 17 lutego 2017

Zmiana godzin pracy pedagoga


W najbliższy poniedziałek (20.02), środę (22.02) i czwartek (23.02) 
zapraszam w godzinach 8:00 - 10:00 oraz 13:00 - 15:00.


czwartek, 16 lutego 2017

Historia miasta niepokornego

 
Wykład prof. Krzysztofa Lesiakowskiego „Strajki w Łodzi 1945-1971”, czyli historia miasta niepokornego odbędzie się w Muzeum Fabryki 23 lutego (czwartek) o godz. 17.00.

Mimo wszechobecnego w państwach komunistycznych strachu łódzcy robotnicy wielokrotnie podejmowali walkę o poprawę swojego losu. W czasie wykładu poznają Państwo historię wystąpień robotniczych w latach 1945-1971.

Prof. Krzysztof Lesiakowski jest pracownikiem naukowym Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizuje się w powojennej historii Polski. Jest również autorem szeregu publikacji poświęconych zagadnieniu wystąpień robotniczych w Łodzi w czasach komunistycznych, w tym monografii Strajki robotnicze w Łodzi 1945-1976 (Łódź 2008). 

Wstęp bezpłatny
 
Miejsce wydarzenia:
Muzeum Fabryki - Manufaktura
Łódź, ul. Drewnowska 58
 

środa, 15 lutego 2017

Dyskusja o książce „Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory listy na wyczerpanym papierze"

Wszystkich wielbicieli talentu Agnieszki Osieckiej zapraszamy na dyskusję o książce
„Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory listy na wyczerpanym papierze".

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki odbędzie się 21 lutego 2017 roku o g. 17:00 
w Czytelni Działu Zbiorów Specjalnych
 (ul. Gdańska 100/102, budynek B).

Spotkaniu towarzyszyć będą piosenki z tekstami Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory.

Źródło: http://www.wbp.lodz.pl/aktualnoci/aktualnosci-dkk.html
Fotografia okładki: http://www.matras.pl/listy-na-wyczerpanym-papierze-cd,p,143048

wtorek, 14 lutego 2017

„Ogarnij Gegrę z Uniwersytetem Łódzkim”

Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza na cykl dwunastu otwartych, bezpłatnych wykładów „Ogarnij Gegrę z Uniwersytetem Łódzkim”, skierowanych do nauczycieli geografii, uczniów planujących zdawanie egzaminu maturalnego z geografii oraz innych osób zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy geograficznej. Zajęcia prowadzone będą przez wybitnych specjalistów z zakresu nauk geograficznych.

Źródło: http://kuratorium.lodz.pl/page/index.php?str=87&id=6225

poniedziałek, 13 lutego 2017

Zmiana godzin pracy pedagoga szkolnego


W środę 15 lutego zapraszam w godz. 12-16, w czwartek 16 lutego w godz. 8-12.

Dzień otwarty dla dziewczyn w PW

 
 
Politechnika Warszawska zaprasza wszystkie dziewczyny na dzień otwarty,
który odbędzie się 30 marca 2017 roku w siedzibie uczelni przy Placu Politechniki 1. 

Zagadnienia kobiece, jak moda, kosmetyki, czy zdrowie przedstawione zostaną od strony naukowej. Wszystko, co dotyczy kobiet, kobieca codzienność, kobiece sprawy, ma również swój naukowy aspekt, co zademonstrowane zostanie podczas najbliższej edycji Dziewczyny na Politechniki. Projekt ma na celu podkreślić znaczenie nauki, a tym samym zachęcić dziewczęta do studiowania na uczelni technicznej.  Nauka jest Kobietą, nie tylko dlatego, że rzeczownik nauka jest rodzaju żeńskiego, ale dlatego, że podobnie jak kobieta, nauka jest nieprzewidywalna i fascynująca zarazem. 
 

Dni otwarte w Akademii Muzycznej w ŁodziAkademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi organizuje
31 marca i 1 kwietnia Dni otwarte.
 
 
 
 
 
W programie:
 • bezpłatne konsultacje z pedagogami,
 • spotkania z Dziekanami,
 • otwarte lekcje i wykłady (zgodnie z programem Dni Otwartych),
 • koncert.
Wstęp wolny, bez konieczności wcześniejszych zapisów.
Szczegółowy program Dni Otwartych podamy na początku marca. 


Źródło: http://dni-otwarte.studentnews.pl/s/2491/62514-Dni-Otwarte-na-uczelniach/4094364-Dni-otwarte-w-Akademii-Muzycznej-w-Lodzi.htm

Dzień otwarty tylko dla dziewczyn w PŁ


Politechnika Łódzka zaprasza na dziesiąty, jubileuszowy Dzień otwarty tylko dla dziewczyn, który odbędzie się 30 marca 2017 roku w siedzibie uczelni przy al. Politechniki 3a w Łodzi.
W Sali Widowiskowej PŁ (al. Politechniki 3a) zaplanowano w tym dniu spotkanie z gościem specjalnym wydarzenia, absolwentką Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ - prezydent Łodzi Hanną Zdanowską oraz władzami uczelni, przedstawicielkami nauki i biznesu oraz studentkami. Dr inż. Dorota Bociąga, adiunkt z Wydziału Mechanicznego PŁ wyjaśni podczas prezentacji: "Co, jak i dlaczego tak dużo może Kobieta w karierze naukowej?".

 Podczas okolicznościowego wydarzenia obędą się także: pokazy filmów, tańca nowoczesnego w wykonaniu studentek PŁ oraz prezentacje. Studenckie Radio Żak poprowadzi na żywo specjalną audycję z udziałem uczestniczek spotkania. Na koniec przewidziano poczęstunek i możliwość indywidulanych rozmów.
Jak co roku na wydziałach PŁ będą czekać na uczestniczki DNP nasi wykładowcy i studenci z ciekawymi warsztatami i wykładami dedykowanymi młodym kobietom. Studenckie Radio Żak czeka z warsztatami "Dziewczyny na antenę". Fizycy z Wydziału FTIMS PŁ zapraszają na "Warsztaty z prądem" do super nowoczesnych laboratoriów. Będzie to okazja do samodzielnych badań i doświadczeń, pod okiem naszych naukowców. Na warsztaty Design Thinkig: "Kobieca strona mocy - zaprojektuj swoją naukową przyszłość" zaprasza Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska.
Zapraszamy dziewczyny także na specjalistyczne wykłady: "Idealny biustonosz: krawcowa czy modelowanie komputerowe", "Biochemia miłości", "Mikroprzyjaciele na których zawsze możesz polegać. Probiotyki - korzystne bakterie" czy "Facebook i wszystko jasne".


Wszystkie warsztaty i wykłady odbędą się na wydziałach w godzinach od 9.00 do 11.30. Zapisy prowadzone będą u organizatorów na wydziałach, wkrótce ogłosimy termin ich rozpoczęcia. Spotkanie uczestniczek dnia otwartego w Sali widowiskowej PŁ zostało zaplanowane tradycyjnie na godz. 12.00.
Dzięki dużemu zaangażowaniu pracowników i studentów Politechniki Łódzkiej w prowadzenie akcji, od 10 lat udział kobiet w ogólnej liczbie studentów na PŁ stale rośnie i obecnie wynosi prawie 40 proc.

Źródło: http://dni-otwarte.studentnews.pl/s/2491/62514-Dni-Otwarte-na-uczelniach/4094288-Dzien-otwarty-tylko-dla-dziewczyn-w-PL.htm 

Dzień otwarty w WAT

Wojskowa Akademia Techniczna zaprasza na dzień otwarty, który odbędzie się 25 marca 2017 roku w Klubie WAT przy ul. Kaliskiego 25A w Warszawie.

W programie:
 • zwiedzanie nowoczesnych laboratoriów
 • wykłady i warsztaty
W czasie dnia otwartego będzie można zapoznać się z ofertą dydaktyczną uczelni i porozmawiać z nauczycielami oraz studentami o kierunkach.

Będą rozdawane także informatory i inne materiały o kierunkach studiów i zasadach rekrutacji.

Źródło: http://dni-otwarte.studentnews.pl/s/2491/62514-Dni-Otwarte-na-uczelniach/4094285-Dzien-otwarty-w-WAT.htm

ASP w Łodzi zaprasza na Dni otwarte


Dni otwarte w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi odbędą się w dniach 10-11 marca 2017 roku w siedzibie uczelni przy ul. Wojska Polskiego 121 oraz przy Franciszkańskiej 76/78.

Podczas Dni Otwartych :
 • skorzystasz z korekty swoich prac,
 • zdobędziesz informacje na temat rekrutacji,
 • zwiedzisz budynek
 • obejrzysz prace studentów czterech wydziałów Akademii obrazy, rzeźby, tkaniny, animacje, projekty użytkowe, na wystawach w Galeriach ASP.

Źródło: http://dni-otwarte.studentnews.pl/s/2491/62514-Dni-Otwarte-na-uczelniach/4094363-ASP-w-Lodzi-zaprasza-na-Dni-otwarte.htm

Dzień otwarty w WSOSP

 

Dzień otwarty w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie odbędzie się 1 marca 2017 roku w godzinach 9:00-14:00.
PROGRAM: 

I Wydział Lotnictwa:
1. Symulator Kontroli Lotniska;
2. Symulatory lotów:
- symulator FNPT-II, M-28 "BRYZA", PIPER SENECA V, CESSNA 172RG,
- symulator SW-4/S-300 "PUSZCZYK",
- symulatory Lotu TS 11 "ISKRA", PZL 130 "ORLIK",
3. Stoisko Naukowego Koła Młodych Konstruktorów - prezentacja statków bezzałogowych;
4. Ośrodek Szkolenia Obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych;
5. Laboratorium Silników Lotniczych;
6. Laboratorium Rozwiązań Konstrukcyjnych i Wyposażenia Statków Powietrznych;
7. Laboratorium Materiałów Lotniczych;
8. Laboratorium Grafiki Inżynierskiej;
9. Zakład Wychowania Fizycznego;
- sale gimnastyczne,
- Laboratorium Diagnostyki Wysiłkowej,
- siłownia,
- Lotniczo-Gimnastyczne Przyrządy Specjalne
10. Korytarz przy Auli:
- stoisko promocyjne WSOSP,
- stoisko Wydziału Lotnictwa,
- stoisko Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki,
- stoisko Biura Karier i Jakości,
- stoisko Samorządu Studenckiego,

II Aula - godz. 12:00
(w spotkaniu biorą tylko te grupy, które będą aktualnie oprowadzane po obiektach WSOSP)
- prezentacja oferty WSOSP,
- spotkanie z gościem specjalnym,
- konkurs,
11. Symulator Diagnostyczny Samolotu M-28 "BRYZA";
12. Laboratorium Aerodynamiki i Mechaniki Płynów;
13. Symulator spadochronowy i urządzenie treningowe do nauki katapultowania;
14. Sala Instruktażowo-Szkoleniowa do Systemu Szkolno-Treningowego Do Broni Strzeleckiej "Śnieżnik - 1".

III Hangar - prezentacja sprzętu lotniczego Akademickiego Ośrodka Szkolenia Lotniczego.

Źródło: http://dni-otwarte.studentnews.pl/s/2491/62514-Dni-Otwarte-na-uczelniach/4094367-Dzien-otwarty-w-WSOSP.htm

czwartek, 9 lutego 2017

Konkurs Uczniowskich Prac z Matematyki

Zwyciężyć w Konkursie można jedynie wtedy, gdy przedstawi się samodzielne matematyczne dokonanie. Nic dziwnego, że jego laureaci są potem (po ćwierćwieczu to już wiadomo na pewno) wybitnymi matematykami. Termin nadsyłania prac w tej edycji konkursu to 1 kwietnia 2017 roku.

Pracę można nadesłać drogą elektroniczną albo w wersji papierowej (Instytut Matematyki UW, Redakcja Delty, ul. Banacha 2, pokój 4020, 02-097 Warszawa). W obu przypadkach konieczne jest dołączenie formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie Organizatora oraz w załączniku poniżej.

Organizowany przez Polskie Towarzystwo Matematyczne i redakcję Delty Konkurs Uczniowskich Prac z Matematyki jest dla młodych ludzi: ciekawych i zainteresowanych, doznających zachwytu lub zadziwienia, gotowych poświęcić czas i myśli na zbliżenie się do obiektu owego zachwytu, zadziwienia czy ciekawości. Wbrew pozorom, w matematyce jest mnóstwo miejsca na oryginalne obserwacje, nowe pytania czy nowe odkrycia – niekoniecznie na miarę Wielkiego Twierdzenia Fermata, ale wystarczające, by dostarczyć autorowi intelektualnej satysfakcji.

Od pierwszej edycji Konkursu w 1978 roku doznało jej paruset młodych ludzi, z których znacząca część została przy matematyce także w życiu zawodowym. Praca nadesłana na Konkurs bywała dla większości uczestników pierwszą próbą zmierzenia się z pracą badawczą, pierwszą próbą zapisania jej efektów. Niekiedy były to próby bardzo udane; bywało, że finaliści Konkursu Uczniowskich Prac z Matematyki trafiali do Konkursu Młodych Naukowców Unii Europejskiej (EUCYS), odnosząc w nim niemałe sukcesy, włącznie z I nagrodami dla Michała Marcinkowskiego w 2006 roku za pracę o geometrycznych przekształceniach wiążących proste Eulera i Nagela (złoty medal w KUPzM w 2005) oraz dla Magdy Bojarskiej w 2008 roku za pracę o cyklach Hamiltona w uogólnionych grafach Halina (srebrny medal w KUPzM w 2007 roku).

Spośród nadesłanych do redakcji Delty prac wybierane są najlepsze, uznane za warte prezentacji w finale, gdzie są oceniane przez jury złożone z zawodowych matematyków, najczęściej zajmujących się także popularyzacją matematyki. Jury może przyznać medale złote, srebrne i brązowe; wiążą się z nimi nagrody pieniężne. Sześciokrotnie jury miało satysfakcję przyznania dwóch medali złotych (1979, 1997, 2003, 2012, 2014, 2016), choć zdarzało się, że złotego medalu nie przyznawano wcale (także sześciokrotnie).

W 38 dotychczasowych edycjach Konkursu przewijała się bardzo różnorodna tematyka, zahaczająca o niemal wszystkie dziedziny matematyki: geometrię, algebrę, analizę matematyczną, rachunek prawdopodobieństwa, teorię grafów, logikę, teorię mnogości i jeszcze kilka innych. Nie narzuca tu żadnych ograniczeń ani regulamin, ani jury, albowiem na każdy temat można napisać ciekawą pracę. Temat może być efektem sugestii nauczyciela matematyki, można też takie sugestie odczytać w licznych artykułach Delty, można wreszcie wybrać temat wynikający z własnych zainteresowań. Warto spróbować!

Instytut Matematyki UW, Redakcja Delty
ul. Banacha 2, pokój 4020
02-097 Warszawa
tel. 22 55 44 402
delta@mimuw.edu.pl
http://www.deltami.edu.pl/

Informacje pochodzą ze strony: www.deltami.edu.pl

Źródło: http://www.mojestypendium.pl/konkurs/konkurs-uczniowskich-prac-z-matematyki/

Europejski Konkurs Kosmiczny – Odysseus II

Uczniowie i studenci mogą wziąć udział w Europejskim Konkursie Kosmicznym – Odysseus II. Konkursowe zadanie polega na przygotowaniu projektu dotyczącego przestrzeni kosmicznej. Nabór wniosków trwa do 31 marca 2017 r.

Wśród nagród jest m.in. wyjazd do Centrum Kosmicznego w Gujanie Francuskiej i staże w Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Projekt „The Youth for Space Challenge – ODYSSEUS II” ma inspirować i angażować młodych ludzi z całej Europy w badania kosmiczne. Zgłoszone do konkursu projekty powinny skupić się na europejskich projektach kosmicznych i na korzyściach płynących z eksploracji kosmosu.
Konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach wiekowych. Uczniowie w wieku 7-13 lat mogą rywalizować w kategorii Skywalkers, a ci między 14. a 18. rokiem życia – w kategorii Pioneers. Kategoria Explorers przeznaczona jest dla studentów w wieku 17-22 lata.

Pierwszy etap konkursu odbywa się na szczeblu narodowym i wymaga od uczestników złożenia przez Internet pracy związanej z jedną z szeroko zdefiniowanych kategorii tematycznych. Praca zostanie poddana ocenie jury, które składać się będzie ze specjalistów – naukowców i inżynierów z dziedzin konkursowych. Oceniana będzie wiedza, umiejętności praktyczne i kreatywność. Pozostałe dwa etapy to etap regionalny oraz międzynarodowy.

Udział w konkursie jest bezpłatny. Koszty związane z podróżami na finał i półfinał są pokrywane przez organizatorów.

UK Space Agency
Polaris House North Star Avenue
Swindon Wiltshire SN2 1SZ
Tel. 0044 (0)20 7215 5000
 info@ukspaceagency.bis.gsi.gov.uk

Szczegóły na temat konkursu wraz z regulaminem dostępne na stronie Organizatora.
Informacje pochodzą ze strony: www.odysseus-contest.eu

Źródło: http://www.mojestypendium.pl/konkurs/europejski-konkurs-kosmiczny-odysseus-ii/

Konkurs Jednego Wiersza im. Pawła Bartłomieja Greca

Kutnowski Dom Kultury zaprasza do udziału w XI Ogólnopolskim Otwartym Konkursie Jednego Wiersza im. Pawła Bartłomieja Greca w ramach XIII Festiwalu Złoty Środek Poezji Kutno 2017. Konkurs odbędzie się 9 kwietnia 2017 r. w Kutnie.

Konkurs przeznaczony jest dla osób w wieku od lat 16, którzy przygotują jeden wiersz, nigdzie dotąd niepublikowany, ani nienagrodzony w innych konkursach.
Rozpoczęcie konkursu nastąpi 9 kwietnia 2017 r. o godz. 11.00 w budynku Centrum Teatru Muzyki i Tańca w Kutnie, ul. Teatralna 1. Kolejność uczestników zostanie ogłoszona najpóźniej na tydzień przed Konkursem na stronie internetowej Organizatora (www.kdk.net.pl).

Jako zgłoszenie uczestnictwa w konkursie traktuje się przesłanie tekstu wiersza wraz z danymi kontaktowymi autora na e-mail: zlotysrodek@kdk.net.pl do dnia 24 marca 2017 r. Zgłoszony wiersz powinien być odczytany przez autora lub osobę przez niego wskazaną podczas konkursu.

Obecność autora w czasie konkursu oraz podczas wręczenia nagród jest warunkiem udziału w konkursie i ewentualnego otrzymania nagrody.
Jury po wysłuchaniu wszystkich zgłoszonych wierszy przyzna nagrody pieniężne o łącznej puli 4000 zł.

Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi 9 kwietnia 2017 r. (godzina zostanie podana przez Organizatora w dniu Konkursu).
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy.

Informacje pochodzą ze strony: www.zlotysrodekpoezji.pl

Źródło: http://www.mojestypendium.pl/konkurs/konkurs-jednego-wiersza-im-pawla-bartlomieja-greca/

Świat ukryty w literaturze


Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego już po raz piąty organizuje ogólnopolski konkurs „Świat ukryty w literaturze. Świat ukryty w języku. Świat ukryty w tekstach kultury”.

Konkurs ma na celu wyłonienie najzdolniejszych licealistów (z klas trzecich) na podstawie dwuetapowych zawodów. Nagrodami głównymi są indeksy na studia stacjonarne pierwszego stopnia prowadzone przez Wydział Polonistyki UJ.

Termin składania prac mija 21 marca.

Pełna dokumentacja konkursu znajduje się na stronie Organizatora.

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Gołębia 16
30-001 Kraków
tel. 12 663 14 03
www.polonistyka.uj.edu.pl

Informacje pochodzą ze strony: kuratorium.kielce.pl
Źródło: http://www.mojestypendium.pl/konkurs/swiat-ukryty-w-literaturze/