środa, 28 września 2016

Nieobecność pedagoga szkolnego


W dniach 29 - 30 września br. (czw. i pt.) - opieka nad młodzieżą na wycieczce klasowej.

piątek, 23 września 2016

NOWE INSPIRACJE

Już po raz dwunasty Bałucki Ośrodek Kultury organizuje konkurs poetycki pod hasłem Nowe inspiracje, skierowany do dzieci i młodzieży. Wysłanie wierszy to szansa na pierwsze poetyckie szlify.
 
 
REGULAMIN

1.  Organizatorem konkursu jest Bałucki Ośrodek Kultury w Łodzi.   
2.  Celem konkursu jest:        
- inspirowanie do aktywności twórczej,                                                                 
- prezentacja dorobku i promocja młodych twórców,
- rozwijanie umiejętności warsztatowych oraz wymiana doświadczeń.  
3.  Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży. Przebiega w trzech grupach wiekowych: 9-12 lat, 13-15 lat, 16-18 lat.  
4.  W konkursie są wyodrębnione dwie kategorie: - dowolny utwór poetycki, - haiku (przez haiku organizatorzy rozumieją: trójwersowy wiersz obrazowy, przynajmniej w przybliżeniu realizujący tradycyjny schemat wersyfikacyjny tzn. 5-7-5 sylab w wersie).  
5.  W każdej kategorii uczestnik może złożyć maksymalnie dwa, nigdzie dotąd niepublikowane utwory poetyckie o dowolnej tematyce, opatrzone godłem.                                                                
6.  Utwory należy dostarczyć w maszynopisie (czcionka nr 12, typ: Times New Roman), w trzech egzemplarzach     
na adres: Bałucki Ośrodek Kultury "Na Żubardzkiej", ul. Żubardzka 3, 91-022 Łódź,
w terminie do 10 października 2016 r.
Do prac winna być dołączona koperta z tym samym godłem i oznaczoną kategorią wiekową zawierająca: zapis elektroniczny tekstów na płycie w formacie RTF oraz dane: imię i nazwisko, wiek autora, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail.   7.  Jury powołane przez organizatora dokona oceny nadesłanych prac oraz przyzna nagrody i wyróżnienia. Werdykt jury jest niepodważalny.  
8.  Rozstrzygnięcie konkursu, spotkanie z jurorami oraz wręczenie nagród nastąpi w dniu 19 listopada 2016 r. o godz. 18.00 w Bałuckim Ośrodku Kultury "Na Żubardzkiej".  
9.  Konkursowi towarzyszy:
- wydanie tomiku poezji zawierającego nagrodzone i wyróżnione teksty,
- zamieszczenie nagrodzonych tekstów na stronie internetowej Bałuckiego Ośrodka Kultury,
- prezentacja multimedialna tekstów, 
- spotkanie z jurorami i omówienie,
- wystawa tekstów laureatów konkursu w Galerii „Ż" Bałuckiego Ośrodka Kultury „Na Żubardzkiej" oraz w Miejskiej Bibliotece Publicznej Łódź-Bałuty (Filia nr 21),
- edukacje literackie w Miejskiej Bibliotece Publicznej Łódź-Bałuty (FIlia nr 21) na kanwie nagrodzonych tekstów   dla uczniów gimnazjów łódzkich,
- promocja nagrodzonych tekstów w poetyckich serwisach internetowych, mediach łódzkich.  
10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego publikowania nadesłanych utworów i prezentowania ich  w dowolnej formie w celach promocyjnych. Organizatorzy nie odsyłają utworów nadesłanych na konkurs.  
11. Przystąpienie do udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.  
12.Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży oraz nie zabezpieczają noclegów dla uczestników konkursu.
13. Wykładnia powyższego regulaminu należy do organizatorów.
14. Informacje: Dorota Radziewicz - koordynator projektu, tel. 42 651 67 47, e-mail:zubardzka@bok.lodz.pl; www.bok.lodz.pl
 
Informacja pochodzi ze strony e-kalejdoskop.pl

Kobiety Witkacego

 
 Kolejne spotkanie Małej Literackiej, do Łodzi przyjedzie Małgorzata Czyńska ze swoją książką „Kobiety Witkacego". 18 września minęło 77 lat od samobójczej śmierci jednego z najważniejszych twórców literatury polskiej – Stanisława Ignacego Witkiewicza. Oprócz niezwykłej płodności na gruncie sztuki Witkacy wyróżniał się szczególną energią erotyczną. Uwielbiał kobiety. Szalał za nimi z wzajemnością. Sprawiały, że był pijany szczęściem, albo staczał się na dno rozpaczy. Arystokratki i służące, podlotki i poważne matrony, aktorki i doktorowe. Demoniczne. Znane dziś z kart powieści, portretów, fotografii i… listów do Żony. O „Kobietach Witkacego” opowie Małgorzata Czyńska, autorka książki, która właśnie ukazała się nakładem Wydawnictwa Znak.

27 września 2016 / wtorek / godz. 19.15 / Mała Sala Teatru Nowego / Zachodnia 93 / wstęp wolny.
 
Wydarzenie odbywa się w ramach cyklu Mała Literacka – spotkania wielkiego formatu w roku 2016 dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Miasta Łodzi.
 
 Informacja pochodzi ze strony e-kalejdoskop.pl

piątek, 16 września 2016

Program stypendialny Pasjopolis

Fundacja Platon oraz firma Apator SA zapraszają młodzież ponadgimnazjalną, uczącą się na terenie Torunia, Poznania, Tczewa, Zielonej Góry, Słupska oraz Łodzi, chcącą rozwijać swoje pasje do udziału w programie stypendialnym.

Aby wziąć udział w programie, wystarczy wypełnić wniosek, w którym uczeń szkoły ponadgimnazjalnej opisze swoją pasję. Przesłany drogą elektroniczną wniosek zostanie oceniany przez niezależną Komisję Stypendialną, w skład której wchodzą uznani pedagodzy oraz przedstawiciele firmy Apator SA i Fundacji Platon.

Lista laureatów, którzy otrzymają roczne stypendia zostanie ogłoszona w listopadzie 2016 r.
Linki:

Informacja pochodzi ze strony KO.

wtorek, 13 września 2016

Nieobecność peadgoga szkolnego


W dniu 13 i 14 września br. (wtorek i środa)
pedagog szkolny będzie nieobecny
z powodu udziału w integracji klas I.

środa, 7 września 2016

Mia100 zdolnych


O przyznanie stypendium mogą się ubiegać m. in.:

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, z wyłączeniem uczniów klas I, jeżeli uzyskali rekomendację rady pedagogicznej potwierdzającą rozwijanie swoich zdolności oraz:

       laureatami lub finalistami olimpiad i turniejów o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym organizowanych na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125 oraz z 2009 r. Nr 126, poz. 1041),

       laureatami konkursów artystycznych o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym lub turniejów albo olimpiad artystycznych o zasięgu ogólnopolskim,

       laureatami zawodów sportowych rangi mistrzowskiej o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym.

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie odpowiednich warunków ubiegania się o stypendium.

Stypendium jest udzielane w formie świadczenia pieniężnego, przyznawane jest maksymalnie na okres 10 miesięcy - od września danego roku do czerwca następnego roku.

Wypełnione komputerowo wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać do pedagoga szkolnego do dnia 19 września br. (poniedziałek) do godz. 15:00.

Więcej informacji oraz wniosek do pobrania, dostępne na stronie UMŁ.

piątek, 2 września 2016

Wyprawka szkolna 2016

Możliwość skorzystania z pomocy w zakresie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w roku szkolnym 2016/2017 dotyczy uczniów:
 1. słabowidzących,
 2. niesłyszących,
 3. słabosłyszących,
 4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 5. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 6. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej,
- posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą" uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do:
 • klasy VI szkoły podstawowej,
 • klasy III gimnazjum,
lub szkoły ponadgimnazjalnej:
 • zasadniczej szkoły zawodowej,
 • liceum ogólnokształcącego,
 • technikum
 • lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
 • lub do klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klas III-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas III-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas III i VI - IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, lub liceum plastycznego.

Zasady otrzymania dofinansowania:
 • Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.
 • Wniosek (zawarty w załącznikach) składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2016/ 2017.
 • Termin składania wniosków do szkół został określony zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi na dzień 7 września 2016 r.
 • W przypadku ubiegania się o pomoc dla uczniów, o których mowa w pkt. 1- 8 do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.

Zwrot kosztów zakupu podręczników:

W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego) rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników. W przypadku złożenia oświadczenia o zakupie podręczników w oświadczeniu należy zaznaczyć, że podręczniki zostały zakupione w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - "Wyprawka szkolna".

Więcej informacji oraz wniosek do pobranie dostępne są na stronie UMŁ.