czwartek, 27 sierpnia 2015

Stypendia i zasiłki szkolne - pomoc materialna o charakterze socjalnym


  Stypendium szkolne przysługuje uczniom:  
  • zamieszkujący na terenie Miasta Łodzi*; 
  • których dochód miesięczny nie przekracza 456 zł netto ** w przeliczeniu na jedną osobę w rodzinie.  
* Uczniowie spoza terenu miasta Łodzi, pobierający naukę w łódzkich szkołach publicznych lub niepublicznych i mieszkający w bursach, internatach lub na stancjach, uprawnieni są do ubiegania się o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w gminach, na terenie których zamieszkują ich rodzice lub opiekunowie prawni.

 **  Począwszy od dnia 1 października 2015 r. o stypendium szkolne będą mogły występować osoby, u których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 514 złotych netto. Rodzice/opiekunowie prawni/pełnoletni uczniowie spełniający nowe kryterium i zainteresowani uzyskaniem pomocy będą mogli składać swoje wnioski bezpośrednio w siedzibie Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Łodzi, ul. Kopernika 36, pok. 3, 7, 8 w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 – 15.30.
 
 Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się
do dnia 15 września danego roku szkolnego u pedagoga. 
 
W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie określonego wyżej terminu. Złożenie wniosku po terminie dopuszczalne jest tylko i wyłącznie w sytuacji gdy jego wcześniejsze złożenie nie było możliwe. Wniosek złożony po terminie musi zawierać uzasadnienie dla wystąpienia z nim po terminie. W uzasadnieniu tym wnioskodawca jest zobowiązany wykazać, że uchybienie terminowi nastąpiło bez jego winy.
 

   
****************

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego**, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Z uwagi na jego funkcję – środka doraźnej pomocy w sytuacji losowej – ograniczono termin ubiegania się o zasiłek szkolny do dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego jego przyznanie.
 
**„Zdarzeniem losowym”, kwalifikowanym do przyznania zasiłku szkolnego jest zdarzenie „zależne od losu – kolei, wydarzeń życia”, tj. wszystko co dzieje się wokół nas, m.in. każde zdarzenie niezależne od woli człowieka: nagła, zagrażająca normalnemu funkcjonowaniu osób i rodzin sytuacja.  Zdarzeniami losowymi dającymi podstawę do przyznania zasiłku są:


      śmierć rodziców lub opiekunów prawnych;
      klęska żywiołowa;
      pożar, włamanie lub zalanie mieszkania;
       inne okoliczności powodujące przejściowo trudną sytuację ucznia.

Wskazane powyżej wyliczenie ma charakter wyłącznie przykładowy. Ma ono zobrazować jakie okoliczności pozwalają na wystąpienie z wnioskiem o przyznanie zasiłku szkolnego i nie można go traktować jako katalogu zamkniętego.

Regulamin i wnioski dostępne są na stronie UMŁ i u pedagoga szkolnego.
 

Rok szkolny 2015/2016

środa, 19 sierpnia 2015

Wyprawka szkolna 2015

WYCIĄG Z INFORMACJI
DOTYCZĄCEJ DOFINANSOWANIA DO ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW
W ROKU SZKOLNYM 2015/ 2016

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 938) możliwość skorzystania z pomocy w roku szkolnym 2015/ 2016 (...) mają uczniowie:
  • słabowidzący,
  • niesłyszący, 
  • słabosłyszący, 
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
  • z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 2015/ 2016 do:
- (...) szkół ponadgimnazjalnych tj. zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników (...).

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 445 zł. 

Termin składania wniosków do szkół został określony zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi
na dzień 7 września 2015 r.

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.

Szczegółowe informacje wraz z wnioskami do pobrania są dostępne na stronie UMŁ.