środa, 25 lutego 2015

Catch a Star 2015


http://www.urania.edu.pl/pliki/konkursy/cas-logo-medium.jpgDwie europejskie organizacje zajmujące się astronomią, EAAE oraz ESO, ogłosiły konkurs o nazwie European Astronomy Contest Catch a Star. Mogą w nim brać udział zespoły uczniów, a do wygrania są m.in. zdalne obserwacje 2-metrowym teleskopem.

Zadanie konkursowe polega na napisaniu opracowania na dowolny temat astronomiczny, np. dotyczący obiektu, zjawiska, obserwacji, problemu naukowego, teorii. Tekst musi być w języku angielskim oraz w formacie PDF. Prace należy nadsyłać na adres astro.edu@gmail.com. Termin zgłoszeń mija 20 czerwca 2015 roku o godzinie 17.00 czasu środkowoeuropejskiego.

Udział w konkursie mogą brać grupy złożone z lidera oraz do trzech uczniów. Liderem może być nauczyciel albo opiekun kółka zainteresowań, ale roli tej nie może pełnić uczeń.

Nagrody są całkiem atrakcyjne. Oprócz gadżetów typu oprawione w ramkę zdjęcia obiektów astronomicznych, można wygrać prawo do przeprowadzenia własnych obserwacji dużymi teleskopami. Laureaci miejsca pierwszego otrzymają w nagrodę półgodzinną zdalną sesję obserwacyjną na 2-metrowym teleskopie w obserwatorium Rozhen w Bułgarii. zespoły z kolejnych miejsc będą mieć do dyspozycji nieco mniejsze teleskopy.

Organizatorami konkursu są Europejskie Stowarzyszenie Edukacji Astronomicznej (EAAE) oraz Europejskie Obserwatorium Południowe (ESO). Dokładne informacje na temat konkursu można znaleźć na stronie http://www.eaae-astronomy.org/catchastar/.

Więcej informacji:

Informacja pochodzi ze strony www.urania.edu.pl

wtorek, 24 lutego 2015

Wykład w schronie


„Kapitan Stanisław Sojczyński i Konspiracyjne Wojsko Polskie” to tytuł wykładu dr. Tomasza Toborka z łódzkiego IPN. Zapraszają: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi wraz z Zarządem Klubu Historycznego im. Armii Krajowej przy XXXIII Liceum Ogólnokształcącym im. Armii Krajowej w Łodzi.

Prelekcja odbędzie się w muzeum - schronie przeciwlotniczym na Brusie (ul. Konstantynowska 98) jednym z największych i najstarszych obiektów tego typu w mieście.
 
Miejsce wydarzenia
Muzeum Schron Przeciwlotniczy na Brusie
ul. Konstantynowska 98


Informacja pochodzi ze strony www.e-kalejdoskop.pl

piątek, 20 lutego 2015Projekt „IndeksStart2star” jest programem finansowanym w całości przez Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich, a jego realizacja odbywa się we współpracy z  Fundacją 2065 im. Lesława A. Pagi.
 
Program „IndeksStart2star” jest obecnie jedynym takiego rodzaju programem realizowanym na terenie kraju.  Wsparcie finansowe ma umożliwić wybitnie uzdolnionym, lecz niezamożnym maturzystom kontynuację nauki na najlepszych uczelniach krajowych. Wyselekcjonowani kandydaci otrzymują stypendium, które w znacznym stopniu pokrywa koszty ich kształcenia, utrzymania oraz inne wydatki związane z edukacją. 

Uczestnicy projektu zobowiązują się do przepracowania w Polsce, po studiach, pięciu lat. Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich finansuje program stypendialny realizowany w latach 2008/2013 (pierwsza edycja), 2009-2014 (druga edycja), 2010-2015 (trzecia edycja) oraz 2011-2016 (czwarta edycja).  Wysokość stypendiów wynosi obecnie 1300 zł. miesięcznie. „Indeks Start2star” obejmuje cały, regulaminowy okres studiów.

Terminarz:
I 2015 - 15 V 2015 (do godz. 23.59)
I etap: nabór aplikacji do VII edycji stypendium Indeks Start2Star
25 V 2015 ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji
9 - 12 VI 2015 II etap: rozmowy kwalifikacyjne
VI 2015 ogłoszenie listy finalistów VII edycji stypendium Indeks Start2Star

 W celu aplikowania do programu „Indeks Start2Star” konieczne jest wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego i złożenie w czasie rozmowy kwalifikacyjnej następujących dokumentów:

  • kopii dokumentów potwierdzających osiągnięcia w olimpiadach, konkursach przedmiotowych i inne fakty wymienione przez kandydata we wniosku o przyznanie stypendium;
  • co najmniej jednego listu rekomendacyjnego od nauczyciela lub dyrektora szkoły poświadczającego osiągnięcia, aktywność kandydata oraz jego sytuację majątkową; wskazane jest złożenie większej liczby listów rekomendacyjnych, jednak nie więcej niż czterech;
  • wydane przez właściwe organy oryginały zaświadczeń o dochodach kandydata i członków jego rodziny, z którymi pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, osiąganych w dwóch ostatnich latach podatkowych;
  • oświadczenia o wyborze kierunku studiów (formularz dostepny podczas rozmowy) na nie więcej niż trzech uczelni na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, o przyjęcie na które się ubiega.
 Dokumenty niezbędne będą dopiero w przypadku zakwalifikowania się do II etapu rekrutacji (rozmowy kwalifikacyjnej), jednak prosimy przygotować je jeszcze przed ogłoszeniem listy osób zakwalifikowanych do II etapu.

Szczegółowe informacje nt. wymaganych zaświadczeń o dochodach:
  • w przypadku, gdy rodzice lub opiekunowie kandydata są płatnikami podatku od osób fizycznych, prosimy o przesłanie oryginałów zaświadczeń z właściwego urzędu skarbowego;
  • jeżeli rodzice lub opiekunowie są właścicielami gospodarstwa rolnego, dokumentem poświadczającym dochody będzie zaświadczenie z urzędu gminy o wielkości gospodarstwa;
  • oczywiście, jeśli oprócz tego mają oni inne dochody, należy je również uwzględnić w zestawieniu;
Osoby, które prowadzą własną działalność gospodarczą, przedstawiają:
(a) zaświadczenie o dochodach lub poświadczoną w urzędzie kopię zeznania rocznego (w przypadku rozliczenia w oparciu o zasady ogólne),
(b) oświadczenie o dochodach (w przypadku rozliczenia w oparciu o tzw. kartę),
(c) zaświadczenie o dochodach wydane przez urząd skarbowy (w przypadku rozliczenia w oparciu o ryczałt).
Informujemy, że aby ubiegać się o stypendium wymagane jest przedstawienie całości dochodu przypadającego na członka rodziny.
Za członków rodziny uznawani są rodzice lub opiekunowie oraz dzieci do 18. roku życia włącznie, a także dzieci studiujące dziennie na wyższych uczelniach do 26. roku włącznie.
Zatajenie jakiejkolwiek informacji o dochodzie rodziny będzie skutkować nieprzyznaniem lub odebraniem stypendium (zgodnie z pkt. 6.8.2 Regulaminu Programu Stypendialnego). Wszystkie zaświadczenia i oświadczenia będą dogłębnie sprawdzane przez pracowników Fundacji. Jednocześnie przypominamy, że składanie fałszywych oświadczeń jest przestępstwem w świetle prawa Rzeczypospolitej Polskiej.

Wraz z dokumentami prosimy o przesyłania podpisanego przez min. jednego rodzica lub opiekuna oświadczenia o liczbie osób będących członkami rodziny (w rozumieniu ujętym wyżej).

Informujemy, że nie przyjmujemy zgłoszeń do programu inaczej niż poprzez formularz zgłoszeniowy on-line.

Informacje, terminy oraz dokumenty potrzebne do aplikacji dostępne tylko na stronie:
http://www.paga.org.pl/projekty/indeks_start2star/formularz_zgloszeniowy

 
 
Informacja pochodzi ze strony www.paga.org.pl

Ogólnopolski konkurs plastyczny "Pozytywka - czyli wszystko to co sprawia, że jestem szczęśliwy"


http://www.strefawzw.pl/uploads/2/4/6/7/24679377/9832995.jpg?640

Szczegółowe informacje na stronie www.strefawzw.pl

Źródło informacji KO

Wystawa fotografii Piotra Życieńskiego „Milcząc, wołają”

Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, łódzki Oddział Instytutu Pamięci Narodowej wraz z Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi zapraszają na otwarcie wystawy fotografii zatytułowanej „Milcząc, wołają”.


Uroczyste rozpoczęcie odbędzie się w dniu 3 marca 2015 r. o godz. 16.00 w Centralnym Muzeum Włókiennictwa przy ul. Piotrkowskiej 282 w Łodzi.

Wystawa będzie prezentowana do 31 marca 2015 r.
Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy.

****
  
Wystawa „Milcząc, wołają” autorstwa Piotra Życieńskiego poświęcona jest pracom poszukiwawczym szczątków ofiar systemu komunistycznego, prowadzonym w kwaterze „£” Cmentarza Wojskowego na warszawskich Powązkach w latach 2012–2014 przez Instytut Pamięci Narodowej wraz z Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w ramach projektu Poszukiwania nieznanych miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego z lat 1944–1956.

Źródło informacji lodz.ipn.gov.pl