środa, 13 sierpnia 2014

Wyprawka 2014


INFORMACJA DOTYCZĄCA DOFINANSOWANIA DO ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 2014/ 2015

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych (Dz. U. z 2014 r. poz 1024) możliwość skorzystania z pomocy  w roku szkolnym 2014/ 2015  mają dzieci rozpoczynające naukę w klasach, m. in.:

 • III szkoły ponadgimnazjalnej,

pomoc może być udzielona uczniom wymienionym w pkt. 1 pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego wynikającego z ustawy o świadczeniach rodzinnych, jak również uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód przekracza kryterium dochodowe, a rodzina spełnia warunki określone w art. 7  ustawy o pomocy społecznej

oraz uczniowie m. in.:
 • słabowidzący,
 • niesłyszący,
 • słabosłyszący,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnościami  sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej

posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 2014/ 2015 do m. in.: 
 • szkół ponadgimnazjalnych tj. zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników.


UWAGA:

W roku 2014  do otrzymania podręczników uprawnione są nowe grupy uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego tj. uczniowie m. in.:

 • słabosłyszący,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.


W przypadku uczniów, którzy ubiegają się o pomoc na podstawie kryterium dochodowego w 2014 roku dla uczniów z wszystkich klas objętych programem wprowadzono jednolite kryterium dochodowe, z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Oznacza to, że w roku bieżącym kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosi 539 zł na osobę w rodzinie.


  Zasady otrzymania dofinansowania:


 •  Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.
 • Wniosek (zawarty w załącznikach) składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/ 2015.
 • Termin składania wniosków do szkół został określony zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi na dzień 8 września 2014 r.
 • Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć - zamiast zaświadczenia
  o wysokości dochodów - oświadczenie o wysokości dochodów.
 • W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.
 • W przypadku ubiegania się o pomoc dla uczniów, o których mowa w pkt. 2 do wniosku - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.
 •  W przypadku ubiegania się o pomoc dla uczniów pochodzących z rodzin, w których dochód przekracza kryterium dochodowe, a rodzina spełnia warunki określone w art. 7  ustawy o pomocy społecznej  do wniosku - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów- należy dołączyć uzasadnienie.

Zwrot kosztów zakupu podręczników:


 • Po otrzymaniu listy uczniów, środki na dofinansowanie zakupu podręczników zostaną przekazane na rachunek bankowy szkoły.
 • Dyrektor szkoły po otrzymaniu środków zwraca rodzicom/ prawnym opiekunom/ rodzicom zastępczym lub pełnoletnim uczniom koszty zakupu podręczników do wysokości wartości pomocy po przedłożeniu dowodu zakupu, którym jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego) rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników z zawartą informacją, iż opisane wydatki rozliczone zostały tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. - „Wyprawka Szkolna".
 •  W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego) rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników. W przypadku złożenia oświadczenia o zakupie podręczników w oświadczeniu należy zaznaczyć, że podręczniki zostały zakupione w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - "Wyprawka szkolna".
 • W przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów koszty zakupu podręczników są zwracane rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) lub pełnoletnim uczniom po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego
  w szczególności: imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis podmiotu dokonującego zakupu (np. przedstawiciela rady rodziców). Potwierdzenie wystawia podmiot dokonujący zakupu (np. rada rodziców), na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki.
 • W przypadku zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub do podręcznika do kształcenia w zawodach oraz w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie w stopniu umiarkowanym lub znacznym - również zakupu materiałów edukacyjnych, dla grupy uczniów, koszt zakupu tych podręczników lub materiałów edukacyjnych jest zwracany rodzicom uczniów/ prawnym opiekunom/ rodzicom zastępczym lub pełnoletnim uczniom do wysokości wartości pomocy po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis osoby dokonującej zakupu. Potwierdzenie wystawia podmiot, dla których zakupiono podręczniki i materiały dydaktyczne.

  Maksymalna wartość dofinansowania może wynieść:


 •  w przypadku ucznia klasy III szkoły ponadgimnazjalnej 445 zł.


Zwrot kosztów zakupu podręczników może nastąpić do wysokości poniesionego kosztu wynikającego z faktury bądź rachunku, lecz w wysokości nie wyższej, niż określone wyżej maksymalne kwoty dofinansowania. W przypadku braku możliwości przedłożenia dowodu zakupu, zwrot kosztów nastąpi po złożeniu oświadczenia o cenie zakupionych podręczników.

 Realizacja Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. „Wyprawka szkolna" nie jest elementem programu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, wypłacanej w formie stypendiów szkolnych, a zatem nie ma przeszkód formalnych,
by w zakresie wspomnianego wyżej programu przekazać rodzicom środki finansowe na zakup dodatkowego wyposażenia szkolnego, innego niż podręczniki.Jednocześnie zwraca się uwagę, iż zgłoszona dodatkowo liczba uczniów spoza kryterium dochodowego, nie może przekroczyć w danej gminie 5% wszystkich uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy do zakupu podręczników, z wyłączeniem uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z niepełnosprawnościami wymienionymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.

Szczegółowe informacje oraz wnioski do pobrania dostępne są na stronie UMŁ

czwartek, 7 sierpnia 2014

Wakacje z SMD: Zwiedzanie Urzędu Miasta i Sejmiku Województwa oraz spotkanie z władzami samorządowymi


12 sierpnia (wtorek) od godziny 18:00 przy ul. Piotrkowskiej 104 zapraszamy na zwiedzanie łódzkiego magistratu oraz na spotkanie z Prezydent Miasta Łodzi Panią Hanną Zdanowską. To okazja do zobaczenia, gdzie i w jaki sposób zapadają kluczowe decyzje dla Łodzi i regionu. Pokażemy Wam nie tylko powszechnie znane pomieszczenia, ale także na co dzień niedostępne gabinety Prezydentów i Rady Miejskiej. Po salach urzędu i Rady Miejskiej oprowadzi Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi Mikołaj Jasiński.
 
Następnie przejdziemy do Urzędu Marszałkowskiego, gdzie wicemarszałek województwa łódzkiego Pan Marcin Bugajski opowie o działaniu organów samorządowych władz województwa, sejmiku oraz zarządu, a także zaprosi do zwiedzenia sali Sejmiku Województwa. To także okazja, aby zadać pytania dotyczące rozwoju województwa łódzkiego w przyszłych latach. 
 
Na koniec konkurs wiedzy o łódzkim samorządzie z gadżetami miejskimi Łódź Kreuje dla najlepszych.
 
Źródło informacji: MRM