środa, 18 grudnia 2013

ReagujMY - NIE POZWÓL DOROSNĄĆ PRZEMOCY
To od Twojej wrażliwości zależy czy pomożemy krzywdzonemu dziecku

 800-112-800 - Stosowanie przemocy w rodzinie jest przestępstwem, a naszym obowiązkiem jest reagowanie na wszelkie jego przejawy i zgłaszanie odpowiednim organom.
 800-112-800 - Jeżeli dostrzegasz jakiekolwiek formy przemocy wobec najmłodszych w najbliższym otoczeniu, w sąsiedztwie - zadzwoń.
 800-112-800 - Jeżeli jesteś ofiarą przemocy lub w twojej rodzinie, w otoczeniu istnieje podobny problem - zadzwoń.
800-112-800 - BEZPŁATNY, ANONIMOWY, CAŁODOBOWY, CZYNNY 7 DNI W TYGODNIU miejski numer telefonu dla ofiar przemocy przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej.
Pomocy możesz szukać w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie z siedzibą w Łodzi przy ul. Franciszkańskiej 85. Placówka ma charakter całoroczny i całodobowy.
Tel. kontaktowy: (42) 640-65-91
W przypadku matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży dotkniętych przemocą w rodzinie pomocy udziela Dom Samotnej Matki z siedzibą w Łodzi przy ul. Broniewskiego 1a. Placówka ma charakter całoroczny i całodobowy. Tel. kontaktowy (42) 688-18-49

Jeżeli potrzebujesz porady prawnej, psychologicznej lub rodzinnej skontaktuj się z Podmiotami prowadzącymi jednostki specjalistycznego poradnictwa:
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Łodzi
  92-338 Łódź, ul. Przybyszewskiego 255/267
  nr tel. 42 649 18 03;
 • Fundacja Wsparcia Psychospołecznego
  91-036 Łódź, ul. Bydgoska 15/8
  (Miejscem realizacji zadania jest lokal z siedzibą w Łodzi, przy pl. ul. Zachodniej 97, lok. 305.)
  nr tel. 794 430 463;
 • Caritas Archidiecezji Łódzkiej
  90-507 Łódź, ul. Gdańska 111
  (Miejscem realizacji zadania jest Ośrodek Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Caritas Archidiecezji Łódzkiej z siedzibą w Łodzi przy ul. Gogola 12, w którym udzielane są porady psychologiczne i prawne oraz Punkt Pomocy Charytatywnej z siedzibą w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 108,w którym udzielane są porady rodzinne)
  nr tel. 42 639 95 81/82;
 • Centrum Służby Rodzinie
  93-162 Łódź, ul. Broniewskiego 1a
  nr tel. 42 682 20 22; 42 684 14 60;
 • Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Psychoterapii
  91-837 Łódź, ul. Franciszkańska 85
  nr tel. 42 640 65 91;
 • Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, Oddział Łódzki
  90-514 Łódź, al. Kościuszki 48
  nr tel. 42 675 74 03;
 • Fundacja Pomocy Rodzinie OPOKA
  90-615 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 78/80.
  nr tel. 501 420 968;
 • Centrum Praw Kobiet, Oddział w Łodzi
  90-430 Łódź, ul. Piotrkowska 115
  nr tel. 42 633 34 11
W każdym Wydziale Pracy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi pracuje koordynator ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
 • Pani Joanna Kurzyk - tel. 640-70-07 wew. 114 - I Wydział Pracy Środowiskowej,
  ul. Tybury 16;
 • Pani Anna Bartnicka - tel. 677-15-52 wew. 13 - II Wydział Pracy Środowiskowej,
  ul. Grota-Roweckiego 30;
 • Pani Irena Zielińska- tel. 684-44-81 wew. 35 - III Wydział Pracy Środowiskowej,
  ul. Będzińska 5.
Ponadto informujemy, że na terenie Miasta Łodzi funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, który został powołany Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi Nr 1830/VI/12 dnia 14 lutego 2012 r.

Zespół Interdyscyplinarny liczy 18 członków, reprezentujących podmioty działające na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi,
 • Wydział Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych UMŁ
 • Centrum Służby Rodzinie,
 • Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Psychoterapii w Łodzi,
 • Miejskie Centrum Zdrowia Publicznego,
 • Komenda Miejska Policji w Łodzi,
 • Miejskie Centrum Zdrowia Publicznego,
 • Fundacja Pomocy Rodzinie Opoka,
 • Miejski Ośrodek Profilaktyki Zdrowotnej,
 • Liga Kobiet Polskich,
 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • Sąd Okręgowy VII Wydział Rodzinny,
 • Wydział Zdrowia w Departamencie Spraw Społecznych w UMŁ,
 • Sąd Okręgowy V Wydział Rodzinny,
 • Prokuratura Okręgowa w Łodzi,
 • Centrum Praw Kobiet.
Zespól realizuje zadania określone w przepisach ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. 2005.180.1493), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 w sprawie procedury „Niebieska Karta" oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta" (Dz.U. 2011.209.1245) oraz gminnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie, uchwalanych corocznie przez Radę Miejską w Łodzi - w 2013 r. obowiązywała Uchwała nr LI/1060/12 Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2013.
 
Zespół realizuje zadania określone w art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie:
1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
2) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
3) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
4) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy
w środowisku lokalnym;
5) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Przewodniczącą Zespołu jest Pani Anna Bartnicka - tel. 677-15-52 wew. 13.


Informacja pochodzi ze strony UMŁ

wtorek, 17 grudnia 2013

WIELOKULTUROWOŚĆ W MOIM MIEŚCIE. Przeszłość – teraźniejszość-przyszłość


K O N K U R S
na esej, reportaż, wywiad, pamiętnik, film
Pt.
WIELOKULTUROWOŚĆ W MOIM MIEŚCIE. Przeszłość – teraźniejszość-przyszłość

Organizatorzy:
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego i Łódzkie Kuratorium Oświaty

Wytyczne konkursu:

I.                   Adresaci:
Konkurs jest adresowany dla uczniów klas drugich i trzecich szkół ponadgimnazjalnych.

II.                 Opis konkursu
Praca ma być poświęcona zagadnieniom wielokulturowości (kultura polska a kultury innych narodowości, kultura lokalna i regionalna a kultury innych regionów), wieloetniczności (np. społeczność żydowska, romska, tatarska, itp.) i wieloreligijności (np. prawosławie, mozaizm, islam, protestantyzm, itp.) w miejscu zamieszkania uczniów biorących w nim udział.

Preferencje tematyczne:
Szczególnie interesują nas prace, w których zostanie wyeksponowana:
 • Integracja wielokulturowa w społeczności lokalnej.
 • Współistnienie wielu religii.
 • Problem „swojskości”, „obcości” i wykluczenia wynikającego z odmienności kulturowej.
 • Ukazanie wielu obyczajów i tradycji.
 • Sposoby prezentacji wielu kultur, obyczajów i religii w społeczności lokalnej.

III.              Forma prac
 Oczekujemy prac w formie eseju, reportażu, wywiadu, pamiętnika zawierającego osobiste doświadczenia związane z tym zjawiskiem, jak również filmów zawierających opisy i refleksje nad wielokulturowością  w przeszłości oraz wielokulturowością współczesną wynikającą z repatriacji i imigracji.
Praca pisemna nie może przekroczyć 5 stron komputeropisu (Arial 12 punktowy z 1,5 punktową spacją) oprócz materiałów ikonograficznych. Materiały filmowe nie mogą przekroczyć 10 minut.

Nagrody:
Fundatorem nagród jest Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, Prof. zw. dr hab. Tomasz Domański.

Prace mogą zdobyć jedną z trzech głównych nagród pieniężnych:
1.     Pierwsza nagroda w wysokości 1000 zł
2.     Druga nagroda w wysokości 600 zł
3.     Trzecia nagroda w wysokości 300 zł
Oraz szereg wyróżnień uhonorowanych dyplomami.

Komisja konkursowa:
·        Przewodniczący: Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, prof. zw. dr hab. Tomasz Domański
·        Wiceprzewodniczący Przedstawiciel Kuratorium Oświaty i Wychowania Województwa Łódzkiego
·        Członkowie Komisji:
Prof. dr hab. Krzysztof Kuczyński
Prof. dr hab. Andrzej de Lazari
Prof. dr hab. Marek Dziekan
·        Sekretarze konkursu: dr Maria Łukowska i  dr Agnieszka Kisztelińska-Węgrzyńska


Termin:

Prosimy uczestników o nadsyłanie esejów w formie elektronicznej lub pisemnej do dnia 1 marca 2014 roku pod adresem:

Dr Maria Łukowska maluk@uni.lodz.pl
lub 
Dr Agnieszka Kisztelińska-Węgrzyńska
akisztelinska@tlen.pl

Adres do korespondencji:
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
Uniwersytet Łódzki
90-131 Łódź, ul. Narutowicza 59 a   pok. 213
z dopiskiem „Konkurs – Wielokulturowość w moim mieście. Przeszłość-teraźniejszość-przyszłość”

Najlepsze prace zostaną zaprezentowane podczas  Festiwalu Nauki i Sztuki w ramach sesji pod tym samym tytułem.

Informacja pochodzi ze strony www.wsmip.uni.lodz.pl
 

środa, 11 grudnia 2013

Nieobecność pedagoga szkolnego


W dniu 12 grudnia br. (czwartek) 
pedagog szkolny będzie nieobecny ze względu na udział w konferencji.
 

poniedziałek, 9 grudnia 2013

VI edycja Konkursu Fotograficznego FOT-ON

 Rozpoczynamy VI edycję Konkursu Fotograficznego FOT-ON 

Z dumą informujemy, że nasz Konkurs poszerza grono uczestników! Tegoroczna, ogólnopolska edycja przeznaczona jest dla uczniów wszystkich polskich szkół ponadgimnazjalnych (licea, technika, szkoły zawodowe). To nie jedyna nowość!

W tym roku przygotowaliśmy aż trzy tematy konkursowe:
 1. Wczoraj, dziś, jutro.
 2. Wizualny oksymoron.
 3. Stany skupienia.
Uwaga! Każdy uczestnik może przysłać po jednym zdjęciu na każdy temat. Oznacza to, że przyjmujemy do trzech zgłoszeń od jednej osoby. Termin zgłoszeń przypada na 2 marca 2014. Zachęcamy do kreatywnej interpretacji - zaskoczcie nas!
Informujemy, że ze względu na powyższe zmiany, zaktualizowaliśmy regulamin. Przypominamy, że wysłanie zgłoszenia jest równoważne z akceptacją opisanych w nim postanowień.

Regulamin konkursu. 

Szczegółowe informacje na stronie organizatora: foton.lo3.wroc.pl

Informacja i logo pochodzą ze strony: foton.lo3.wroc.pl
Źródło informacji:  mojestypendium.pl

czwartek, 5 grudnia 2013

Festiwal Puls Literatury (5-15 grudnia 2013)
Festiwal Puls Literatury jest dorocznym wydarzeniem kulturalnym, mającym na celu upowszechnianie literatury oraz rozwijanie czytelnictwa; nazwa nawiązuje do wychodzącego w latach 1977-1981 w Łodzi nieregularnika „Puls”, ważnego i legendarnego pisma literackiego opozycji demokratycznej. Piąta edycja festiwalu jest kontynuacją i rozszerzeniem inicjatywy rozpoczętej w 2007 roku w związku z obchodami 30. rocznicy powstania czasopisma. W swoim założeniu Festiwal łączy dalszą i bliższą tradycję literacką z współczesnym „pulsem” literatury. Do udziału w nim zapraszani są wybitni pisarze, krytycy, tłumacze, literaturoznawcy, zaś na festiwalowe wydarzenia składają się spotkania autorskie, panele krytycznoliterackie, warsztaty, koncerty muzyczne, projekcje filmowe, działania multimedialne, wystawy (związane z ilustracją książek oraz artystów plastyków, którzy są jednocześnie pisarzami) happeningi i inne akcje w przestrzeni miasta i w przestrzeni internetu. VI Festiwal Puls Literatury 2011 odbywał się będzie pod hasłem „Razem i osobno”, a w 2012 pod hasłem „Niebezpieczne związki”. W 2013 roku będą to „Lokomotywy literatury”.
Hasło te odnosić się będzie do najważniejszych pisarzy, zarówno współczesnych, jak i sprzed lat/wieków, a również trendów, nurtów dominujących obecnie oraz do tych, które piętno odcisnęło się najbardziej.

Program Festiwalu pulsliteratury.pl/program

Informacja i logo pochodzą ze strony pulsliteratury.pl

środa, 4 grudnia 2013

Międzyszkolna Akademia Psychologiczna LOGOS


Zbliża się trzecie spotkanie Międzyszkolnej Akademii Psychologicznej LOGOS.
Odbędzie się ono 17 grudnia 2013 roku (wtorek)
o godz. 15:30 w auli IV LO na ul. Pomorskiej 16.


Tematyka spotkania: Komunikacja międzyludzka.

Osobą prowadzącą będzie dr Dorota Strzelczyk z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczniów.
Przypominam również, że udział w spotkaniach jest bezpłatny.

wtorek, 3 grudnia 2013

Jestem sobą, bo pamiętam


Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Spraw Społecznych UM
w ramach programu Łódź - Zdrowe Miasto
zaprasza na wykład z cyklu Łódzka Akademia Zdrowia 
"Jestem sobą, bo pamiętam".

MIEJSCE: Duża Sala Obrad Rady Miejskiej w Łodzi, ul. Piotrkowska 104
TERMIN: 17 grudnia 2013 roku, godz. 16:00
WYKŁADOWCA: dr n. przyrodniczych Mariola Kowalska,  promotor zdrowia

 Udział w spotkaniu jest bezpłatny!


Informacja pochodzi ze strony: UMŁ.