wtorek, 27 sierpnia 2013

Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej


Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice i Nauczyciele!

Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego informuje, iż 16 września 2013 r. (poniedziałek) rozpocznie się kolejny nabór Wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2013/2014. Wnioski aplikacyjne przyjmowane będą od poniedziałku do piątku do dnia 30 września 2013 r. (poniedziałek) w godzinach 8.00-18.00.

Miejsce składania wniosków:
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Aleja Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
BIURO PODAWCZE (parter budynku)

 Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nowym Regulaminem przyznawania
i przekazywania stypendiów
w ramach „Łódzkiego Regionalnego Programu Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej – II edycja”, który dnia 24 czerwca br. został przyjęty przez Sejmik Województwa Łódzkiego Uchwałą nr XXXVIII/728/13.

Aktualnie obowiązujące formularze wraz z:
- Instrukcją wypełniania IPRE,
- Katalogiem wydatków edukacyjnych na rok szkolny 2013/2014,
- Wykazem punktowanych konkursów, turniejów i olimpiad
zostały zamieszczone w zakładce Dokumenty do pobrania.

Na wszelkie Państwa pytania odpowiedzą pracownicy Wydziału Funduszy
w Departamencie Kultury i Edukacji pod numerami telefonów: 42/291 97 19, 42/291 97 20.


Informacja pochodzi ze strony www.stypendium.info.pl

piątek, 23 sierpnia 2013

Stypendia i zasiłki szkolne - pomoc materialna o charakterze socjalnym


Stypendium szkolne przysługuje uczniom:
·    zamieszkujący na terenie Miasta Łodzi*;
·   których dochód miesięczny nie przekracza 456 zł netto w przeliczeniu na jedną osobę w rodzinie. 

* Uczniowie spoza terenu miasta Łodzi, pobierający naukę w łódzkich szkołach publicznych lub niepublicznych i mieszkający w bursach, internatach lub na stancjach, uprawnieni są do ubiegania się o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w gminach, na terenie których zamieszkują ich rodzice lub opiekunowie prawni.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego u pedagoga. 
W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie określonego wyżej terminu. Prawodawca stworzył w ten sposób możliwość wystąpienia z wnioskiem o przyznanie stypendium szkolnego także po dniu 15 września danego roku szkolnego. Złożenie wniosku po terminie dopuszczalne jest tylko i wyłącznie w sytuacji gdy jego wcześniejsze złożenie nie było możliwe. Wniosek złożony po terminie musi zawierać uzasadnienie dla wystąpienia z nim po terminie. W uzasadnieniu tym wnioskodawca jest zobowiązany wykazać, że uchybienie terminowi nastąpiło bez jego winy.

*****

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego**, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
Z uwagi na jego funkcję – środka doraźnej pomocy w sytuacji losowej – ograniczono termin ubiegania się
o zasiłek szkolny do dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego jego przyznanie.


**„Zdarzeniem losowym”, kwalifikowanym do przyznania zasiłku szkolnego jest zdarzenie „zależne
od losu – kolei, wydarzeń życia”, tj. wszystko co dzieje się wokół nas, m.in. każde zdarzenie niezależne od woli człowieka: nagła, zagrażająca normalnemu funkcjonowaniu osób i rodzin sytuacja.  Zdarzeniami losowymi dającymi podstawę do przyznania zasiłku są:

      śmierć rodziców lub opiekunów prawnych;
      klęska żywiołowa;
      pożar, włamanie lub zalanie mieszkania;
       inne okoliczności powodujące przejściowo trudną sytuację ucznia.

Wskazane powyżej wyliczenie ma charakter wyłącznie przykładowy. Ma ono zobrazować jakie okoliczności pozwalają na wystąpienie z wnioskiem o przyznanie zasiłku szkolnego i nie można go traktować jako katalogu zamkniętego.

 Regulamin dostępny jest na stronie UMŁ.

czwartek, 22 sierpnia 2013

Przekaz ku przyszłości - III edycja programu stypendialnego dla uczniów Fundacji Pocztowy Dar


1. Adresaci programu
Osiągający bardzo dobre wyniki nauczania i posiadający osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury, sportu i działalności społecznej Uczniowie:
a). szkół podstawowych (po ukończeniu czwartej klasy),
b). gimnazjów,
c). klas pierwszych i drugich dziennych szkół ponadgimnazjalnych, kończących się egzaminem maturalnym, a w przypadku uczniów technikum, także klasy trzeciej, którzy w roku przyznania stypendium nie ukończą 20 lat i spełniają warunki określone w Regulaminie.
Łączna liczba uczestników III edycji programu - 80 uczniów, w tym 5 stypendystów II edycji programu, którym Fundacja przyzna możliwość kontynuacji udziału w programie.

2. Działania i ich harmonogram
Stypendia będą wypłacane w dziesięciu ratach po 350 zł każde (łączna kwota 3500,- zł na osobę) w terminie od października 2013 r. do lipca 2014 r. Stypendium można przeznaczyć na cele naukowo- rozwojowe, natomiast nie jest to stypendium socjalne.

Wszelkie informacje, regulamin, wzór wniosków oraz wykaz wymaganych dokumentów znajdą Państwo na stronie internetowej www.pocztowydar.org.

Na wnioski Fundacja czeka do 31 sierpnia!


e- mail: kontakt@pocztowydar.org

 
Kontakt: Fundacja Pocztowy Dar
ul. Towarowa 5
00 - 965 Warszawa
kontakt@pocztowydar.org
pocztowydar.org 


Informacje pochodzą z mojestypendium.pl oraz pocztowydar.org.

SŁODYCZ WIEDZY - ogólnopolski program stypendialny dla uczniów z cukrzycą


SŁODYCZ WIEDZY to Ogólnopolski Program Stypendialny realizowany przez Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą. Stypendium może otrzymać każdy uczeń chory na cukrzycę. Jest przyznawane w trzech kategoriach - szkoły podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Stypendium jest wyróżnieniem indywidualnym dla uczniów, którzy pomimo trudności wynikających z borykania się z poważną chorobą wyróżniająco radzą sobie z nauką. Stypendium SŁODYCZ WIEDZY może otrzymać uczeń, który w danej kategorii szkolnej uzyska najwyższą średnią ocen na świadectwie z ostatniego roku szkolnego.

Kandydatów do stypendium może zgłaszać zainteresowany kandydat lub jego opiekun prawny (w przypadku dzieci do 18 roku życia). Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są do 31 sierpnia.

Aby zgłosić się do Programu Stypendialnego SŁODYCZ WIEDZY:

1. zapoznaj się z Regulaminem Programu
2. wypełnij Wniosek
3. wyślij wypełniony Wniosek wraz z kopią świadectwa i kopią orzeczenia o niepełnosprawności

Zgłoszenia na udostępnionych formularzach należy przesyłać do Biura Towarzystwa Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą, ul. Młyńska 17, 44-100 Gliwice.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 31 sierpnia. O przyznaniu stypendiów na podstawie przesłanych zgłoszeń zdecyduje Zarząd Towarzystwa do końca września.

Szczegółowe informacje wraz z wnioskiem do pobrania na stronie www.mojacukrzyca.pl


Źródło informacji:  mojestypendium.pl oraz www.mojacukrzyca.pl.

Dofinansowanie do podręczników w roku szkolnym 2013/2014


„Wyprawka szkolna 2013" to rządowy program, dzięki któremu uczniowie mogą liczyć na dofinansowanie zakupu książek i materiałów dydaktycznych.

W tym roku programem objęci zostaną uczniowie rozpoczynający naukę w klasach I-III i klasie V szkoły podstawowej oraz ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, w klasie II szkoły ponadgimnazjalnej, klasie V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia i ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie II liceum plastycznego oraz w klasach II lub VIII ogólnokształcącej szkoły baletowej.

Programem zostaną objęci także uczniowie niesłyszący, słabo widzący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku szkolnym 2013/2014 do szkół dla dzieci i młodzieży - podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych.

Dofinansowanie przysługuje uczniom rozpoczynającym naukę, jeśli dochód na członka rodziny nie przekracza 539 zł. Uczniowie niepełnosprawni, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mają prawo ubiegać się o dofinansowanie bez względu na dochód.

W tym roku maksymalne kwoty dofinansowania zamykają się w przedziale od 225 zł (podręczniki dla uczniów klas I-III szkół podstawowych) do 445 zł (podręczniki do liceum i technikum).

Osoby, które chcą skorzystać z programu „Wyprawka szkolna" powinny zachować dowód zakupu podręczników (faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica lub prawnego opiekuna, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników).

Termin składania wniosków do szkół przez rodziców/ prawnych opiekunów uczniów, został określony zarządzeniem Nr 4700/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 25 lipca 2013 r. na dzień 9 września 2013 r.
Wnioski wraz z kompletem wymaganych załączników należy składać u pedagoga szkolnego.

Szczegółowe informacje dot. programu "Wyprawka szkolna 2013"
wraz z wnioskami do pobrania, dostępne są na stronie UMŁ.
 
 Informacja pochodzi ze strony UMŁ