środa, 18 grudnia 2013

ReagujMY - NIE POZWÓL DOROSNĄĆ PRZEMOCY
To od Twojej wrażliwości zależy czy pomożemy krzywdzonemu dziecku

 800-112-800 - Stosowanie przemocy w rodzinie jest przestępstwem, a naszym obowiązkiem jest reagowanie na wszelkie jego przejawy i zgłaszanie odpowiednim organom.
 800-112-800 - Jeżeli dostrzegasz jakiekolwiek formy przemocy wobec najmłodszych w najbliższym otoczeniu, w sąsiedztwie - zadzwoń.
 800-112-800 - Jeżeli jesteś ofiarą przemocy lub w twojej rodzinie, w otoczeniu istnieje podobny problem - zadzwoń.
800-112-800 - BEZPŁATNY, ANONIMOWY, CAŁODOBOWY, CZYNNY 7 DNI W TYGODNIU miejski numer telefonu dla ofiar przemocy przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej.
Pomocy możesz szukać w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie z siedzibą w Łodzi przy ul. Franciszkańskiej 85. Placówka ma charakter całoroczny i całodobowy.
Tel. kontaktowy: (42) 640-65-91
W przypadku matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży dotkniętych przemocą w rodzinie pomocy udziela Dom Samotnej Matki z siedzibą w Łodzi przy ul. Broniewskiego 1a. Placówka ma charakter całoroczny i całodobowy. Tel. kontaktowy (42) 688-18-49

Jeżeli potrzebujesz porady prawnej, psychologicznej lub rodzinnej skontaktuj się z Podmiotami prowadzącymi jednostki specjalistycznego poradnictwa:
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Łodzi
  92-338 Łódź, ul. Przybyszewskiego 255/267
  nr tel. 42 649 18 03;
 • Fundacja Wsparcia Psychospołecznego
  91-036 Łódź, ul. Bydgoska 15/8
  (Miejscem realizacji zadania jest lokal z siedzibą w Łodzi, przy pl. ul. Zachodniej 97, lok. 305.)
  nr tel. 794 430 463;
 • Caritas Archidiecezji Łódzkiej
  90-507 Łódź, ul. Gdańska 111
  (Miejscem realizacji zadania jest Ośrodek Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Caritas Archidiecezji Łódzkiej z siedzibą w Łodzi przy ul. Gogola 12, w którym udzielane są porady psychologiczne i prawne oraz Punkt Pomocy Charytatywnej z siedzibą w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 108,w którym udzielane są porady rodzinne)
  nr tel. 42 639 95 81/82;
 • Centrum Służby Rodzinie
  93-162 Łódź, ul. Broniewskiego 1a
  nr tel. 42 682 20 22; 42 684 14 60;
 • Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Psychoterapii
  91-837 Łódź, ul. Franciszkańska 85
  nr tel. 42 640 65 91;
 • Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, Oddział Łódzki
  90-514 Łódź, al. Kościuszki 48
  nr tel. 42 675 74 03;
 • Fundacja Pomocy Rodzinie OPOKA
  90-615 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 78/80.
  nr tel. 501 420 968;
 • Centrum Praw Kobiet, Oddział w Łodzi
  90-430 Łódź, ul. Piotrkowska 115
  nr tel. 42 633 34 11
W każdym Wydziale Pracy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi pracuje koordynator ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
 • Pani Joanna Kurzyk - tel. 640-70-07 wew. 114 - I Wydział Pracy Środowiskowej,
  ul. Tybury 16;
 • Pani Anna Bartnicka - tel. 677-15-52 wew. 13 - II Wydział Pracy Środowiskowej,
  ul. Grota-Roweckiego 30;
 • Pani Irena Zielińska- tel. 684-44-81 wew. 35 - III Wydział Pracy Środowiskowej,
  ul. Będzińska 5.
Ponadto informujemy, że na terenie Miasta Łodzi funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, który został powołany Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi Nr 1830/VI/12 dnia 14 lutego 2012 r.

Zespół Interdyscyplinarny liczy 18 członków, reprezentujących podmioty działające na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi,
 • Wydział Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych UMŁ
 • Centrum Służby Rodzinie,
 • Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Psychoterapii w Łodzi,
 • Miejskie Centrum Zdrowia Publicznego,
 • Komenda Miejska Policji w Łodzi,
 • Miejskie Centrum Zdrowia Publicznego,
 • Fundacja Pomocy Rodzinie Opoka,
 • Miejski Ośrodek Profilaktyki Zdrowotnej,
 • Liga Kobiet Polskich,
 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • Sąd Okręgowy VII Wydział Rodzinny,
 • Wydział Zdrowia w Departamencie Spraw Społecznych w UMŁ,
 • Sąd Okręgowy V Wydział Rodzinny,
 • Prokuratura Okręgowa w Łodzi,
 • Centrum Praw Kobiet.
Zespól realizuje zadania określone w przepisach ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. 2005.180.1493), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 w sprawie procedury „Niebieska Karta" oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta" (Dz.U. 2011.209.1245) oraz gminnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie, uchwalanych corocznie przez Radę Miejską w Łodzi - w 2013 r. obowiązywała Uchwała nr LI/1060/12 Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2013.
 
Zespół realizuje zadania określone w art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie:
1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
2) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
3) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
4) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy
w środowisku lokalnym;
5) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Przewodniczącą Zespołu jest Pani Anna Bartnicka - tel. 677-15-52 wew. 13.


Informacja pochodzi ze strony UMŁ

wtorek, 17 grudnia 2013

WIELOKULTUROWOŚĆ W MOIM MIEŚCIE. Przeszłość – teraźniejszość-przyszłość


K O N K U R S
na esej, reportaż, wywiad, pamiętnik, film
Pt.
WIELOKULTUROWOŚĆ W MOIM MIEŚCIE. Przeszłość – teraźniejszość-przyszłość

Organizatorzy:
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego i Łódzkie Kuratorium Oświaty

Wytyczne konkursu:

I.                   Adresaci:
Konkurs jest adresowany dla uczniów klas drugich i trzecich szkół ponadgimnazjalnych.

II.                 Opis konkursu
Praca ma być poświęcona zagadnieniom wielokulturowości (kultura polska a kultury innych narodowości, kultura lokalna i regionalna a kultury innych regionów), wieloetniczności (np. społeczność żydowska, romska, tatarska, itp.) i wieloreligijności (np. prawosławie, mozaizm, islam, protestantyzm, itp.) w miejscu zamieszkania uczniów biorących w nim udział.

Preferencje tematyczne:
Szczególnie interesują nas prace, w których zostanie wyeksponowana:
 • Integracja wielokulturowa w społeczności lokalnej.
 • Współistnienie wielu religii.
 • Problem „swojskości”, „obcości” i wykluczenia wynikającego z odmienności kulturowej.
 • Ukazanie wielu obyczajów i tradycji.
 • Sposoby prezentacji wielu kultur, obyczajów i religii w społeczności lokalnej.

III.              Forma prac
 Oczekujemy prac w formie eseju, reportażu, wywiadu, pamiętnika zawierającego osobiste doświadczenia związane z tym zjawiskiem, jak również filmów zawierających opisy i refleksje nad wielokulturowością  w przeszłości oraz wielokulturowością współczesną wynikającą z repatriacji i imigracji.
Praca pisemna nie może przekroczyć 5 stron komputeropisu (Arial 12 punktowy z 1,5 punktową spacją) oprócz materiałów ikonograficznych. Materiały filmowe nie mogą przekroczyć 10 minut.

Nagrody:
Fundatorem nagród jest Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, Prof. zw. dr hab. Tomasz Domański.

Prace mogą zdobyć jedną z trzech głównych nagród pieniężnych:
1.     Pierwsza nagroda w wysokości 1000 zł
2.     Druga nagroda w wysokości 600 zł
3.     Trzecia nagroda w wysokości 300 zł
Oraz szereg wyróżnień uhonorowanych dyplomami.

Komisja konkursowa:
·        Przewodniczący: Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, prof. zw. dr hab. Tomasz Domański
·        Wiceprzewodniczący Przedstawiciel Kuratorium Oświaty i Wychowania Województwa Łódzkiego
·        Członkowie Komisji:
Prof. dr hab. Krzysztof Kuczyński
Prof. dr hab. Andrzej de Lazari
Prof. dr hab. Marek Dziekan
·        Sekretarze konkursu: dr Maria Łukowska i  dr Agnieszka Kisztelińska-Węgrzyńska


Termin:

Prosimy uczestników o nadsyłanie esejów w formie elektronicznej lub pisemnej do dnia 1 marca 2014 roku pod adresem:

Dr Maria Łukowska maluk@uni.lodz.pl
lub 
Dr Agnieszka Kisztelińska-Węgrzyńska
akisztelinska@tlen.pl

Adres do korespondencji:
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
Uniwersytet Łódzki
90-131 Łódź, ul. Narutowicza 59 a   pok. 213
z dopiskiem „Konkurs – Wielokulturowość w moim mieście. Przeszłość-teraźniejszość-przyszłość”

Najlepsze prace zostaną zaprezentowane podczas  Festiwalu Nauki i Sztuki w ramach sesji pod tym samym tytułem.

Informacja pochodzi ze strony www.wsmip.uni.lodz.pl
 

środa, 11 grudnia 2013

Nieobecność pedagoga szkolnego


W dniu 12 grudnia br. (czwartek) 
pedagog szkolny będzie nieobecny ze względu na udział w konferencji.
 

poniedziałek, 9 grudnia 2013

VI edycja Konkursu Fotograficznego FOT-ON

 Rozpoczynamy VI edycję Konkursu Fotograficznego FOT-ON 

Z dumą informujemy, że nasz Konkurs poszerza grono uczestników! Tegoroczna, ogólnopolska edycja przeznaczona jest dla uczniów wszystkich polskich szkół ponadgimnazjalnych (licea, technika, szkoły zawodowe). To nie jedyna nowość!

W tym roku przygotowaliśmy aż trzy tematy konkursowe:
 1. Wczoraj, dziś, jutro.
 2. Wizualny oksymoron.
 3. Stany skupienia.
Uwaga! Każdy uczestnik może przysłać po jednym zdjęciu na każdy temat. Oznacza to, że przyjmujemy do trzech zgłoszeń od jednej osoby. Termin zgłoszeń przypada na 2 marca 2014. Zachęcamy do kreatywnej interpretacji - zaskoczcie nas!
Informujemy, że ze względu na powyższe zmiany, zaktualizowaliśmy regulamin. Przypominamy, że wysłanie zgłoszenia jest równoważne z akceptacją opisanych w nim postanowień.

Regulamin konkursu. 

Szczegółowe informacje na stronie organizatora: foton.lo3.wroc.pl

Informacja i logo pochodzą ze strony: foton.lo3.wroc.pl
Źródło informacji:  mojestypendium.pl

czwartek, 5 grudnia 2013

Festiwal Puls Literatury (5-15 grudnia 2013)
Festiwal Puls Literatury jest dorocznym wydarzeniem kulturalnym, mającym na celu upowszechnianie literatury oraz rozwijanie czytelnictwa; nazwa nawiązuje do wychodzącego w latach 1977-1981 w Łodzi nieregularnika „Puls”, ważnego i legendarnego pisma literackiego opozycji demokratycznej. Piąta edycja festiwalu jest kontynuacją i rozszerzeniem inicjatywy rozpoczętej w 2007 roku w związku z obchodami 30. rocznicy powstania czasopisma. W swoim założeniu Festiwal łączy dalszą i bliższą tradycję literacką z współczesnym „pulsem” literatury. Do udziału w nim zapraszani są wybitni pisarze, krytycy, tłumacze, literaturoznawcy, zaś na festiwalowe wydarzenia składają się spotkania autorskie, panele krytycznoliterackie, warsztaty, koncerty muzyczne, projekcje filmowe, działania multimedialne, wystawy (związane z ilustracją książek oraz artystów plastyków, którzy są jednocześnie pisarzami) happeningi i inne akcje w przestrzeni miasta i w przestrzeni internetu. VI Festiwal Puls Literatury 2011 odbywał się będzie pod hasłem „Razem i osobno”, a w 2012 pod hasłem „Niebezpieczne związki”. W 2013 roku będą to „Lokomotywy literatury”.
Hasło te odnosić się będzie do najważniejszych pisarzy, zarówno współczesnych, jak i sprzed lat/wieków, a również trendów, nurtów dominujących obecnie oraz do tych, które piętno odcisnęło się najbardziej.

Program Festiwalu pulsliteratury.pl/program

Informacja i logo pochodzą ze strony pulsliteratury.pl

środa, 4 grudnia 2013

Międzyszkolna Akademia Psychologiczna LOGOS


Zbliża się trzecie spotkanie Międzyszkolnej Akademii Psychologicznej LOGOS.
Odbędzie się ono 17 grudnia 2013 roku (wtorek)
o godz. 15:30 w auli IV LO na ul. Pomorskiej 16.


Tematyka spotkania: Komunikacja międzyludzka.

Osobą prowadzącą będzie dr Dorota Strzelczyk z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczniów.
Przypominam również, że udział w spotkaniach jest bezpłatny.

wtorek, 3 grudnia 2013

Jestem sobą, bo pamiętam


Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Spraw Społecznych UM
w ramach programu Łódź - Zdrowe Miasto
zaprasza na wykład z cyklu Łódzka Akademia Zdrowia 
"Jestem sobą, bo pamiętam".

MIEJSCE: Duża Sala Obrad Rady Miejskiej w Łodzi, ul. Piotrkowska 104
TERMIN: 17 grudnia 2013 roku, godz. 16:00
WYKŁADOWCA: dr n. przyrodniczych Mariola Kowalska,  promotor zdrowia

 Udział w spotkaniu jest bezpłatny!


Informacja pochodzi ze strony: UMŁ.

piątek, 29 listopada 2013

Endometrioza - spotkanie edukacyjne


Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Spraw Społecznych UMŁ
w ramach programu Łódź - Zdrowe Miasto
oraz Polskie Stowarzyszenie Endometrioza
zapraszają na Dzień Otwarty dla Kobiet z Endometriozą.

Termin: 7 grudnia 2013 roku (sobota), godz.10.00 - 16.00
Miejsce: Duża Sala Obrad Rady Miejskiej w Łodzi,
ul. Piotrkowska 104 (wejście od Placu Komuny Paryskiej).

Harmonogram:
10.00 - 12.00
Konsultacje (ginekolodzy: dr Beata Graszka; dr n. med. Jarosław Górski, dietetyk Ilona Cichecka, psycholog Małgorzata Randzio)

12.00 - 14.00
Panel wykładowy:
1) Endometrioza
2) Rekomendacje dotyczące leczenia
3) Dieta a endometrioza
4) Jak żyć z chorobą przewlekłą.

14.00 - 16.00
Konsultacje (ginekolodzy: dr Natalia Leśnik; dr n. med. Bartosz Kulig, dietetyk, psycholog).

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.


Informacja pochodzi ze strony UMŁ

poniedziałek, 25 listopada 2013

Ogólnopolski Konkurs „Miejsca zsyłek wczoraj i dziś”


W 2014 roku przypada 75 rocznica agresji Związku Radzieckiego na Polskę, co zapoczątkowało masowe deportacje obywateli II Rzeczypospolitej na Syberię i do Kazachstanu. Wywózki z 1940 r. objęły rodziny polskich oficerów, funkcjonariuszy policji, służby więziennej i żandarmerii, ziemian, fabrykantów i urzędników. Na „Nieludzką Ziemię” zostały rzucone głównie kobiety z dziećmi i osoby starsze, nieprzyzwyczajone do prymitywnych warunków mieszkalnych, ciężkiej pracy w  gospodarstwach rolnych czy surowego klimatu.
 
GŁÓWNYM CELEM konkursu jest odnalezienie i opisanie miejsc zsyłek Polaków „wczoraj”- kiedy były one zapełnione polskimi zesłańcami, i „dziś” – kiedy miejscowości te różnią się od zapamiętanych przez osoby deportowane. W przygotowywanej pracy monograficznej wybranej miejscowości Syberii lub Kazachstanu należy pokazać zapamiętany przez zesłańców obraz miejsc, w których przebywali (na podstawie wspomnień, zdjęć rodzinnych, rysunków itp.) oraz dzisiejszy wizerunek tego samego miejsca (współczesne zdjęcia, opisy, mapy, wspomnienia potomków polskich zesłańców, zapis rozmów przeprowadzonych przez autora pracy z młodymi ludźmi mieszkającymi obecnie w opisywanej miejscowości – skype, facebook, ciekawostki z tych miejsc itp.).
 
Szczegółowe informacje na stronie KO

Salon Ciekawej KsiążkiW dniach 29.11 – 1.12.2013 odbędzie się w Łodzi III Salon Ciekawej Książki, organizowany przez Międzynarodowe Targi Łódzkie. Jest to jedyna impreza wydawnicza w regionie łódzkim.

Bardzo duża jej część – zarówno wystawców jak i wydarzeń towarzyszących – skierowana jest do dzieci, młodzieży, nauczycieli i bibliotekarzy.

Szczegółowe informacje na stronie www.targi.lodz.pl/targi/III-salon-ciekawej-ksiazki


Informacja pochodzi ze strony KO
Logo pochodzi ze strony http://www.targi.lodz.pl/targi/250-iii-salon-ciekawej-ksiazki/

poniedziałek, 18 listopada 2013

Dyżur psychologa w szkole


W dniu zebrań dla Rodziców, tj. 26 listopada br. (wtorek), 
w godz. 17:00 - 19:00 będzie można skorzystać z konsultacji
z psychologiem z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej dla Młodzieży.

Zainteresowanych Rodziców serdecznie zapraszam.

czwartek, 7 listopada 2013

Konkurs "Połączeni pasją"


Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie "Połączeni pasją". Celem Konkursu jest integracja pełnosprawnych mieszkańców województwa łódzkiego z osobami z niepełnosprawnością – pokazanie pasji oraz ich wspólnych zainteresowań.  Konkurs trwa od 21 października 2013 r.
do 4 grudnia 2013 r. a prace plastyczne i fotograficzne można nadsyłać do dnia 12 listopada. Szczegóły w regulaminie konkursu.


Formularz konkursowy: myslpozytywnie.org/o-konkursie


Informacja pochodzi ze strony: myslpozytywnie.org

PIKNIK NIEPODLEGŁOŚCIOWY W MANUFAKTURZE


Pojazdy wojskowe, wystawy i ekspozycje, inscenizacje i występy na scenie.
Tak w skrócie wygląda program III Pikniku Niepodległościowego,
który odbędzie się 11 listopada (poniedziałek).

Szczegółowe informacje na stronie: www.lodzianin.pl


Informacja pochodzi ze strony http://www.lodzianin.pl/?q=newsy&id=7849 

środa, 6 listopada 2013

Międzyszkolna Akademia Psychologiczna LOGOS


Wielkimi krokami zbliża się drugie spotkanie Międzyszkolnej Akademii Psychologicznej LOGOS. Odbędzie się ono 19 listopada 2013 roku (wtorek) o godz. 15:30 w auli IV LO przy ul. Pomorskiej 16.

Tematyka spotkania: Zaburzenia odżywiania.

Osobą prowadzącą będzie dr Leszek Putyński z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczniów. Udział w zajęciach jest całkowicie bezpłatny.

wtorek, 5 listopada 2013

Łódzka Akademia Zdrowia zaprasza!


Wydział Zdrowia i Spraw Społecznychw Departamencie Spraw Społecznych UMŁ
w ramach programu Łódź - Zdrowe Miasto zaprasza na wykład z cyklu
"Łódzka Akademia Zdrowia - Rak piersi to nie wyrok"

MIEJSCE: Duża Sala Obrad Rady Miejskiej w Łodzi, ul. Piotrkowska 104
TERMIN: 26 listopada 2013 roku, godz. 16:00
WYKŁADOWCA: dr n. med. Jarosław Jakubik,
chirurg z Regionalnego Ośrodka Onkologicznego w Łodzi

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.


Informacja ze strony UMŁ

poniedziałek, 4 listopada 2013

VI edycja Konkursu Fotograficznego FOT-ON


Z dumą informujemy, że nasz Konkurs poszerza grono uczestników! Tegoroczna, ogólnopolska edycja przeznaczona jest dla uczniów wszystkich polskich szkół ponadgimnazjalnych (licea, technika, szkoły zawodowe). To nie jedyna nowość!
W tym roku przygotowaliśmy aż trzy tematy konkursowe:
 1. Wczoraj, dziś, jutro
 2. Wizualny oksymoron
 3. Stany skupienia
Uwaga! Każdy uczestnik może przysłać po jednym zdjęciu na każdy temat. Oznacza to, że przyjmujemy do trzech zgłoszeń od jednej osoby. Termin zgłoszeń przypada na 2 marca 2014. Zachęcamy do kreatywnej interpretacji - zaskoczcie nas!

Rejestracji w konkursie możesz dokonać tutaj.
Regulamin konkursu.


Informacja pochodzi ze strony foton.lo3.wroc.pl

wtorek, 29 października 2013

PIELGRZYM TYSIĄCLECIA - WYSTAWA


Od 27 października 2013 r. do 20 stycznia 2014 r., w Wytwórni prezentowana będzie największa na świecie wystawa fotografii Jana Pawła II.

Zobaczymy ponad 300 zdjęć Papieża Polaka - większość tych fotografii nigdy dotąd nie była publikowana!

Zdjęcia wchodzące w skład ekspozycji pochodzą z milionowych zbiorów Servizio Fotografico de L'Osservatore Romano i stanowią świadectwo niezwykłego Pontyfikatu Jana Pawła II. Przedstawiają Papieża w różnych aspektach: jako niekwestionowany autorytet moralny, głoszący uniwersalne wartości wszystkim ludziom bez względu na światopogląd, wyznanie czy rasę, jako polityka, który dzięki poświęceniu, pokorze i miłości wywarł wielki wpływ na kształt dzisiejszego świata, jako człowieka, który doświadczając trudu i samotności oddaje swoje życie innym.

Wystawa - ze względu na olbrzymi zakres tematyczny - została podzielona na dwadzieścia jeden części. Ekspozycja jest niezwykłą dokumentalną podróżą poprzez poszczególne etapy Pontyfikatu i działalności Jana Pawła II. Fotografie przedstawiają wybór Karola Wojtyły na Tron Piotrowy, Jego liczne pielgrzymki do najodleglejszych zakątków świata, spotkania z wiernymi, ale także wyznawcami innych religii, dziećmi, młodzieżą, przywódcami narodów.


Wystawę „Pielgrzym Tysiąclecia” będzie można oglądać w Wytwórni od 27 października 2013 r.. Nie jest to data przypadkowa. Właśnie wtedy przypada 35. rocznica wyboru Karola Wojtyły na Papieża oraz 10. rocznica nadania Ojcu Świętemu tytułu Honorowego Obywatela Miasta Łodzi. Planowana data zakończenia ekspozycji to 20 styczeń 2014 r. Wystawa powstawała jeszcze za życia Papieża w 1998 roku i była kontynuowana przez kolejne lata, aż do chwili śmierci Ojca Świętego.

Godziny otwarcia wystawy:
poniedziałek-piątek: godz. 9-18:00
sobota/niedziela: godz. 10-18:00
dni świąteczne: godz. 10-18:00

Gdzie: WYTWÓRNIA, ul. Łąkowa 29, ŁódźInformacja pochodzi ze strony www.lodzianin.pl

EXPLORERS FESTIVAL 2013


W dniach 6-10 listopada w Łodzi, zagości kolejna już - 15. edycja Explorers Festival.

Explorers Festiwal to festiwal gór, sportów ekstremalnych i przygody, odbywający się w Łodzi od 1999 r.
Festiwal prezentuje filmy i pokazy multimedialne na tematy związane z wspinaczką, trekkingiem, narciarstwem ekstremalnym, paralotniarstwem, podróżowaniem, kolarstwem górskim, kajakarstwem i innymi sportami ekstremalnymi.
Przez festiwal ''przewinęła się'' praktycznie cała czołówka polskich himalaistów i podróżników, aż zagranicy uczestniczyły w nim m.in takie sławy jak Reinhold Messner, Christian Bonington, Pascal Tournaire i Erich von Däniken.Szczegółowy program dostępny na stronie: www.lodzianin.pl/newsy
Informacja pochodzi ze strony www.lodzianin.pl

piątek, 25 października 2013

XVI Ogólnopolski Konkurs Poetycki Młodych „Nadchodzące pokolenie”
Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków  I Liceum Ogólnokształcącego

im. Jana Smolenia w Bytomiu „Smoleniacy” ogłasza

XVI Ogólnopolski Konkurs Poetycki Młodych „Nadchodzące pokolenie”.


                            Konkurs przeznaczony jest dla młodych poetów: uczniów gimnazjów i szkół     
                                             ponadgimnazjalnych oraz studentów do 25 roku życia.

                                              Termin nadsyłania prac upływa 14 listopada 2013 r.


Szczegółowe informacje dostępne są na stronie KO


Źródło informacji KO

XII edycja konkursu Literacka Nagroda "Pawiego Pióra"


Dyrekcja Zespołu Szkół Poligraficzno-Księgarskich
im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie
serdecznie zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych
do wzięcia udziału w XII edycji konkursu

Literacka Nagroda „Pawiego Pióra”


odbywającego się pod patronatem
Małopolskiego Kuratora Oświaty,
„Gazety Wyborczej”,
„Tygodnika Powszechnego”
Stowarzyszenia Księgarzy Polskich,
Instytutu Książki.


Konkurs ma charakter ogólnopolski i adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie organizatora:


IV Tydzień Patriotyczny 26.X – 11.XI 2013Projekt Tygodnia Patriotycznego to seria wydarzeń, którą ZHR dla mieszkańców naszego miasta, a ich wspólnym mianownikiem jest patriotyzm i obchody Święta Odzyskania przez Polskę Niepodległości w sposób ciekawy, aktywny i bogaty programowo.


Szczegółowy program uroczystości i imprez IV Tydzień Patriotyczny 


Informacja pochodzi ze strony  KO

środa, 23 października 2013

Nieobecność pedagoga szkolnegoW dniu 24 października br. (czwartek) 
pedagog szkolny będzie nieobecny ze względu na udział w  konferencji.

XVII Festiwal Kultury Chrześcijańskiej


Szczegółowy program na stronie organizatora: www.fkch.wlodzi.com


Plakat pochodzi ze strony www.fkch.wlodzi.com

środa, 9 października 2013

„W harmonii z przyrodą”- III edycja konkursu plastycznego


Wdecki Park Krajobrazowy w Osiu informuje, że został rozpisany ogólnodostępny konkurs plastyczny pt. "W harmonii z przyrodą" - III edycja.

Regulamin konkursu

Źródło informacji: KO

ESO Astronomy Camp 2013 dla polskich uczniów


Trwa nabór zgłoszeń na międzynarodowy obóz astronomiczny ESO Astronomy Camp 2013, który odbędzie się we Włoszech. Aby ubiegać się o sponsorowane miejsca trzeba wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie Polskiego Towarzystwa Astronomicznego.
Termin upływa 15 października 2013 r. Zachęcamy uczniów w wieku 16-18 lat do zgłaszania się.

Szczegółowe informacje na stronie: www.urania.pta.edu.pl/eso-astronomy-camp-2013-dla-polskich-uczniow

Źródło informacji: KO

wtorek, 8 października 2013

Ocal swój wzrok!


Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
w Departamencie Spraw Społecznych UMŁ
w ramach programu Łódź - Zdrowe Miasto


we współpracy ze
Stowarzyszeniem Zwyrodnienia Plamki Związanego z Wiekiem AMD


zaprasza na wykład z cyklu
Łódzka Akademia Zdrowia
Ocal swój wzrok!
AMD- choroba cywilizacyjna XXI wieku


MIEJSCE: Duża Sala Obrad Rady Miejskiej w Łodzi
Piotrkowska 104

TERMIN: 29 października 2013 roku, godz. 16:00
WYKŁADOWCA: dr n. med. Jacek Robaszkiewicz,
Centrum Mikrochirurgii Oka Laser, Warszawa
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.


Informacja ze strony UMŁ

poniedziałek, 30 września 2013

Zmiana godzin pracy pedagoga szkolnego


W związku z szkolną akcją krwiodawstwa, w dniu 1 października br. (wtorek) 
zapraszam w godz. 9:00 - 14:00.

czwartek, 19 września 2013

X edycja konkursu "Obraz a słowo"Szanowni Państwo,
Chcielibyśmy zaprosić Was do udziału w X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Obraz a słowo. Literacki opis dzieła malarskiego, którego tematem będzie tym razem dzieło Konrada Krzyżanowskiego Fortepian z 1905 r.
Nadesłane prace oceniane będą w trzech kategoriach: gimnazjalnej, ponadgimnazjalne i obcojęzycznej (w języku angielskim, niemieckim i rosyjskim). Jak co roku, literackie opisy dzieła malarskiego ocenią pod  kątem swojej specjalizacji historycy sztuki, plastycy, poloniści, a w przypadku prac nadesłanych z zagranicy dodatkowo - angliści, germaniści, rusycyści. Celem jury będzie   wyłonienie autorów pięciu najlepszych  prac z każdej kategorii. Literackie opisy stworzone przez laureatów konkursu są przez nas prezentowane w publikacji pokonkursowej.
Pragniemy, aby stała się ona nie tylko pamiątką, ale  była również cennym materiałem dydaktycznym wykorzystywanym na lekcjach w szkołach.Gęsie Pióro to hasło wywoławcze konkursu a jednocześnie nazwa statuetki ufundowanej przez Prezydenta Miasta Bytomia. Otrzymuje ją autor najlepszej zdaniem jury pracy.
Szczegółowe informacje i materiały zdjęciowe z poprzednich edycji znajdą Państwo na stronie www.muzeum.bytom.pl
Wszystkim  chętnym  do udziału w konkursie życzymy powodzenia i satysfakcji z samodzielnego odkrywania tajemnic ukrytych w obrazie.

Więcej informacji o konkursie na stronie mgb.nazwa.pl/muzeum_mbtmedia/edukacja/obraz-a-slowo


Źródło informacji: KO

Konkurs Naukowy E(x)plory


Jeśli obserwujesz to, co się wokół Ciebie dzieje, jesteś ciekawy świata, często pytasz „jak?” „dlaczego?” i „po co?”, Konkurs Naukowy E(x)plory jest właśnie dla Ciebie. Jeśli zastanawiasz się jak działa sztuczna inteligencja, konstruujesz roboty, szukasz rozwiązań związanych z zanieczyszczeniem środowiska zgłoś do nas Swój projekt naukowy. Wystarczy, że opiszesz czym chcesz się zająć, przedstawisz krótko Swój pomysł i prześlesz go nam. Najlepsze projekty wezmą udział w eliminacjach regionalnych i finale konkursu, a zwycięzcy zdobędą nagrody finansowe dla siebie i dla swoich szkół, a także wezmą udział w zagranicznych konkursach naukowych dla młodzieży.

Szczegółowe informacje na stronie http://www.explory.pl/konkurs-mlodych-naukowcow


Informacja pochodzi ze strony www.explory.pl/konkurs

"O rany, jutro egzamin!" - konkurs literacki


Gimnazjalisto, Licealisto
Wyobraź sobie, że przed Tobą ważny egzamin.
To już jutro! Budzisz się rano i... ?
Napisz opowiadanie lub esej, o tym, jak spędzasz ten dzień.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego.
Szczegółowe informacje na stronie KO.Informacja i plakat pochodzi ze strony KO.

środa, 18 września 2013

Bezpłatne badanie przemiany materii i konsultacja lekarska dla dzieci z nadwagą


Centrum Leczenia Otyłości Saba Łódź ul. Piotrkowska 18 zaprasza na bezpłatne badanie przemiany materii i konsultacje lekarską dla dzieci z nadwagą w wieku 12-18 lat w dniach 01.09.2013 – 31.10.2013

Informacje i zapisy:
tel. 42 630 20 15, 42 633 54 61


Informacja pochodzi ze strony KO

Pożegnanie lata w łódzkim Planetarium


Łódzkie Planetarium zaprasza wszystkich mieszkańców Łodzi i okolic, sympatyków astronomii i nauk przyrodniczych, na kolejną, okolicznościową imprezę organizowaną w Planetarium Łódzkim.
22 września 2013r.
ul. Pomorska 16

W programie:
18.00 - Powitanie przybyłych gości przez p. Dyrektora Jerzego Lobę oraz zespół pracowników;
18.10 - Prezentacja „Barwa kryształów” prowadzona przez dr Mariana Szurgota z Politechniki Łódzkiej;
18.50 - Niech brzmi muzyka w jesiennej tonacji - Weronika Zajkiewicz umili pobyt gości nastrojowymi dźwiękami;
19.05 - Prezentacja „Cuda innych Światów” prowadzona przez dr Annę Karczemską z Politechniki Łódzkiej, pracownika PiOA
19.45 - Żegnaj lato na rok – impresje muzyczne w wykonaniu Damiana Konecznego;
20.00 - Prezentacja „Jak zostać odkrywcą egzoplanet?” prowadzona przez inż. Rafała Herszkowicza;
20.40 – Zakończenie

Równolegle do prezentowanych powyżej wydarzeń odbywać się będą:
 • pokazy nieba pod kopułą;
 • prezentacje fascynujących eksperymentów fizycznych
A po zachodzie słońca na tarasie widokowym Planetarium rozpoczną się obserwacje gwiazd przez teleskopy.


Informacja pochodzi ze strony KO

czwartek, 12 września 2013

Łódzki Salon Maturzystów


W maju 2013 do matury przystąpiło blisko 25 tysięcy maturzystów z województwa łódzkiego a co drugi maturzysta odwiedził we wrześniu 2012 Łódzki Salon Maturzystów. To pokazuje, że młodzież potrzebuje i korzysta z informacji i wsparcia, jakie daje im obecność na Salonie Maturzystów. Na salonie, co roku, maturzyści dowiadują się o ofercie szkół wyższych, o obowiązujących zasadach rekrutacji na wyższe uczelnie. Spotkanie z uczelniami, rozmowa z pracownikami działów rekrutacji, bezpośredni kontakt ze studentami pozwala im na upewnienie się w wyborze kierunku, jaki chcieliby studiować, a co za tym idzie wyborze przedmiotów zdawanych na maturze. Od ekspertów łódzkiej OKE otrzymują informacje o maturze i wskazówki, jakich błędów należy unikać. W tym roku na spotkanie z łódzkimi maturzystami 2014 swoje bramy po raz kolejny otworzy Politechnika Łódzka.

Miejsce

Politechnika ŁódzkaWydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
Łódź, ul. Stefanowskiego 18/22
Wjazd na teren PŁ (.jpg)
Godziny otwarcia: 9.00-15.00, wstęp wolny!
 
 
Informacja pochodzi ze strony www.salonmaturzystow.pl/2013/lodz

środa, 11 września 2013

Stypendium motywacyjne ŁSPS


Jeśli:
 •  uczysz się w Łodzi,
 • na koniec zeszłego roku szkolnego uzyskełeś/łaś średnią ocen co najmniej 4,5 oraz min. ocenę dobrą z zachowania
możesz starać się o stypendium Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole.

 
Dokumenty aplikacyjne wypełnia wychowawca klasy, a opiniuje i potwierdza Dyrektor szkoły. Wniosek może dotyczyć ucznia, który otrzymał stypendium w latach poprzednich. Dana szkoła może złożyć wniosek tylko dla jednego ucznia.

Szczegółowe informacje u pedagoga szkoły.


Źródło informacji: www.lsps.pl

wtorek, 10 września 2013

Nieobecność pedagoga szkolnego


W dniu 10 września br. (wtorek), ze względu na wyjazd z kl. 3d,
pedagog będzie nieobecny podczas zebrań z rodzicami.

poniedziałek, 9 września 2013

Łódzka Karta Dużej Rodziny


Łódzka Karta Dużej Rodziny jest elementem polityki społecznej realizowanej przez Miasto Łódź na rzecz rodzin wielodzietnych.Celem wprowadzenia Łódzkiej Karty Dużej Rodziny jest:
• ułatwianie dużym rodzinom dostępności do dóbr kultury, sportu, rekreacji oraz do usług i towarów oferowanych przez jednostki organizacyjne i instytucje kultury Miasta Łódź;
• promowanie pozytywnego wizerunku dużej rodziny,
• zwiększenie szans rozwoju dla dzieci i młodzieży wychowującej się w takiej rodzinie;
Realizacja Programu przebiega w sposób otwarty i ewolucyjny, zakładając nie tylko stałe poszerzanie kręgu podmiotów zainteresowanych uczestnictwem w Programie,
ale też i aktywny udział w Programie rodzin zamieszkałych na terenie Łodzi.
Łódzka Karta Dużej Rodziny wydawana jest rodzinom spełniającym łącznie następujące warunki:
• w rodzinie wychowuje się troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się/studiuje lub bez ograniczenia wieku w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji,
• rodzina zamieszkuje pod wspólnym adresem w Łodzi,
• rodzice/opiekunowie prawni rozliczają się z podatku dochodowego w Łodzi.

Uwaga! Wnioski o wydanie Łódzkiej Karty Dużej Rodziny przyjmuje Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych przy ul Zachodniej 47.
 

Szczegółowe informacje oraz wniosek do pobrania dostępne są
na stronie UMŁ

Informacji o Łódzkiej Karcie Dużej Rodziny uzyskać można w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi
ul. Zachodnia 47, I piętro, 
pod adresem e-mail: kartarodziny@uml.lodz.pl 
i nr telefonów: 42 638 47 38, 42 638 47 42


Źródło informacji UMŁ

piątek, 6 września 2013

MIEJSKI PROGRAM WSPIERANIA UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH

 

Celem programu jest wspieranie, w formie pomocy stypendialnej, szczególnie uzdolnionych uczniów szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych zamieszkałych na terenie Miasta Łodzi.  

 

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych muszą spełniać następujące kryteria:

 a)  w odniesieniu do uczniów klas I – jeżeli na egzaminie przeprowadzonym w ostatnim roku nauki w gimnazjum uzyskali co najmniej 94 punkty, w tym co najmniej 48 punktów z części obejmującej wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych lub w III klasie gimnazjum zostali laureatami konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim, 
 b) w odniesieniu do uczniów pozostałych klas – jeżeli z ocen na świadectwie szkolnym promocyjnym potwierdzającym uzyskanie promocji do klasy programowo wyższej wynika, że w roku szkolnym poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie stypendium uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej w wysokości 5,00, uzyskali przy tym co najmniej jedną celującą roczną ocenę klasyfikacyjną oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania,
lub
 c) jeżeli są laureatami lub finalistami olimpiad i turniejów o zasięgu ogólnolnopolskim lub międzynarodowym.

Wnioski ze stosownymi załącznikami należy składać do pedagoga szkolnego
do 19 września do godz. 13:00.
 
 
Szczegółowe informacje, regulamin oraz wniosek do pobrania są na stronie UMŁ
 
 

wtorek, 27 sierpnia 2013

Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej


Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice i Nauczyciele!

Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego informuje, iż 16 września 2013 r. (poniedziałek) rozpocznie się kolejny nabór Wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2013/2014. Wnioski aplikacyjne przyjmowane będą od poniedziałku do piątku do dnia 30 września 2013 r. (poniedziałek) w godzinach 8.00-18.00.

Miejsce składania wniosków:
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Aleja Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
BIURO PODAWCZE (parter budynku)

 Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nowym Regulaminem przyznawania
i przekazywania stypendiów
w ramach „Łódzkiego Regionalnego Programu Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej – II edycja”, który dnia 24 czerwca br. został przyjęty przez Sejmik Województwa Łódzkiego Uchwałą nr XXXVIII/728/13.

Aktualnie obowiązujące formularze wraz z:
- Instrukcją wypełniania IPRE,
- Katalogiem wydatków edukacyjnych na rok szkolny 2013/2014,
- Wykazem punktowanych konkursów, turniejów i olimpiad
zostały zamieszczone w zakładce Dokumenty do pobrania.

Na wszelkie Państwa pytania odpowiedzą pracownicy Wydziału Funduszy
w Departamencie Kultury i Edukacji pod numerami telefonów: 42/291 97 19, 42/291 97 20.


Informacja pochodzi ze strony www.stypendium.info.pl

piątek, 23 sierpnia 2013

Stypendia i zasiłki szkolne - pomoc materialna o charakterze socjalnym


Stypendium szkolne przysługuje uczniom:
·    zamieszkujący na terenie Miasta Łodzi*;
·   których dochód miesięczny nie przekracza 456 zł netto w przeliczeniu na jedną osobę w rodzinie. 

* Uczniowie spoza terenu miasta Łodzi, pobierający naukę w łódzkich szkołach publicznych lub niepublicznych i mieszkający w bursach, internatach lub na stancjach, uprawnieni są do ubiegania się o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w gminach, na terenie których zamieszkują ich rodzice lub opiekunowie prawni.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego u pedagoga. 
W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie określonego wyżej terminu. Prawodawca stworzył w ten sposób możliwość wystąpienia z wnioskiem o przyznanie stypendium szkolnego także po dniu 15 września danego roku szkolnego. Złożenie wniosku po terminie dopuszczalne jest tylko i wyłącznie w sytuacji gdy jego wcześniejsze złożenie nie było możliwe. Wniosek złożony po terminie musi zawierać uzasadnienie dla wystąpienia z nim po terminie. W uzasadnieniu tym wnioskodawca jest zobowiązany wykazać, że uchybienie terminowi nastąpiło bez jego winy.

*****

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego**, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
Z uwagi na jego funkcję – środka doraźnej pomocy w sytuacji losowej – ograniczono termin ubiegania się
o zasiłek szkolny do dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego jego przyznanie.


**„Zdarzeniem losowym”, kwalifikowanym do przyznania zasiłku szkolnego jest zdarzenie „zależne
od losu – kolei, wydarzeń życia”, tj. wszystko co dzieje się wokół nas, m.in. każde zdarzenie niezależne od woli człowieka: nagła, zagrażająca normalnemu funkcjonowaniu osób i rodzin sytuacja.  Zdarzeniami losowymi dającymi podstawę do przyznania zasiłku są:

      śmierć rodziców lub opiekunów prawnych;
      klęska żywiołowa;
      pożar, włamanie lub zalanie mieszkania;
       inne okoliczności powodujące przejściowo trudną sytuację ucznia.

Wskazane powyżej wyliczenie ma charakter wyłącznie przykładowy. Ma ono zobrazować jakie okoliczności pozwalają na wystąpienie z wnioskiem o przyznanie zasiłku szkolnego i nie można go traktować jako katalogu zamkniętego.

 Regulamin dostępny jest na stronie UMŁ.

czwartek, 22 sierpnia 2013

Przekaz ku przyszłości - III edycja programu stypendialnego dla uczniów Fundacji Pocztowy Dar


1. Adresaci programu
Osiągający bardzo dobre wyniki nauczania i posiadający osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury, sportu i działalności społecznej Uczniowie:
a). szkół podstawowych (po ukończeniu czwartej klasy),
b). gimnazjów,
c). klas pierwszych i drugich dziennych szkół ponadgimnazjalnych, kończących się egzaminem maturalnym, a w przypadku uczniów technikum, także klasy trzeciej, którzy w roku przyznania stypendium nie ukończą 20 lat i spełniają warunki określone w Regulaminie.
Łączna liczba uczestników III edycji programu - 80 uczniów, w tym 5 stypendystów II edycji programu, którym Fundacja przyzna możliwość kontynuacji udziału w programie.

2. Działania i ich harmonogram
Stypendia będą wypłacane w dziesięciu ratach po 350 zł każde (łączna kwota 3500,- zł na osobę) w terminie od października 2013 r. do lipca 2014 r. Stypendium można przeznaczyć na cele naukowo- rozwojowe, natomiast nie jest to stypendium socjalne.

Wszelkie informacje, regulamin, wzór wniosków oraz wykaz wymaganych dokumentów znajdą Państwo na stronie internetowej www.pocztowydar.org.

Na wnioski Fundacja czeka do 31 sierpnia!


e- mail: kontakt@pocztowydar.org

 
Kontakt: Fundacja Pocztowy Dar
ul. Towarowa 5
00 - 965 Warszawa
kontakt@pocztowydar.org
pocztowydar.org 


Informacje pochodzą z mojestypendium.pl oraz pocztowydar.org.

SŁODYCZ WIEDZY - ogólnopolski program stypendialny dla uczniów z cukrzycą


SŁODYCZ WIEDZY to Ogólnopolski Program Stypendialny realizowany przez Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą. Stypendium może otrzymać każdy uczeń chory na cukrzycę. Jest przyznawane w trzech kategoriach - szkoły podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Stypendium jest wyróżnieniem indywidualnym dla uczniów, którzy pomimo trudności wynikających z borykania się z poważną chorobą wyróżniająco radzą sobie z nauką. Stypendium SŁODYCZ WIEDZY może otrzymać uczeń, który w danej kategorii szkolnej uzyska najwyższą średnią ocen na świadectwie z ostatniego roku szkolnego.

Kandydatów do stypendium może zgłaszać zainteresowany kandydat lub jego opiekun prawny (w przypadku dzieci do 18 roku życia). Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są do 31 sierpnia.

Aby zgłosić się do Programu Stypendialnego SŁODYCZ WIEDZY:

1. zapoznaj się z Regulaminem Programu
2. wypełnij Wniosek
3. wyślij wypełniony Wniosek wraz z kopią świadectwa i kopią orzeczenia o niepełnosprawności

Zgłoszenia na udostępnionych formularzach należy przesyłać do Biura Towarzystwa Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą, ul. Młyńska 17, 44-100 Gliwice.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 31 sierpnia. O przyznaniu stypendiów na podstawie przesłanych zgłoszeń zdecyduje Zarząd Towarzystwa do końca września.

Szczegółowe informacje wraz z wnioskiem do pobrania na stronie www.mojacukrzyca.pl


Źródło informacji:  mojestypendium.pl oraz www.mojacukrzyca.pl.

Dofinansowanie do podręczników w roku szkolnym 2013/2014


„Wyprawka szkolna 2013" to rządowy program, dzięki któremu uczniowie mogą liczyć na dofinansowanie zakupu książek i materiałów dydaktycznych.

W tym roku programem objęci zostaną uczniowie rozpoczynający naukę w klasach I-III i klasie V szkoły podstawowej oraz ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, w klasie II szkoły ponadgimnazjalnej, klasie V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia i ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie II liceum plastycznego oraz w klasach II lub VIII ogólnokształcącej szkoły baletowej.

Programem zostaną objęci także uczniowie niesłyszący, słabo widzący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku szkolnym 2013/2014 do szkół dla dzieci i młodzieży - podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych.

Dofinansowanie przysługuje uczniom rozpoczynającym naukę, jeśli dochód na członka rodziny nie przekracza 539 zł. Uczniowie niepełnosprawni, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mają prawo ubiegać się o dofinansowanie bez względu na dochód.

W tym roku maksymalne kwoty dofinansowania zamykają się w przedziale od 225 zł (podręczniki dla uczniów klas I-III szkół podstawowych) do 445 zł (podręczniki do liceum i technikum).

Osoby, które chcą skorzystać z programu „Wyprawka szkolna" powinny zachować dowód zakupu podręczników (faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica lub prawnego opiekuna, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników).

Termin składania wniosków do szkół przez rodziców/ prawnych opiekunów uczniów, został określony zarządzeniem Nr 4700/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 25 lipca 2013 r. na dzień 9 września 2013 r.
Wnioski wraz z kompletem wymaganych załączników należy składać u pedagoga szkolnego.

Szczegółowe informacje dot. programu "Wyprawka szkolna 2013"
wraz z wnioskami do pobrania, dostępne są na stronie UMŁ.
 
 Informacja pochodzi ze strony UMŁ

środa, 26 czerwca 2013

„Sfotografuj wolność” - konkurs fotograficzny dla uczniów


Centrum Edukacji Obywatelskiej zaprasza uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych do udziału w ogólnopolskim konkursie „Sfotografuj wolność”. To wyjątkowo twórczy projekt - okazja do wyrażenia na autorskiej fotografii własnej wizji oraz pomysłu na to, jak pokazać wolność.

Szczegółowe informacje na stronie www.ceo.org.pl


Informacja pochodzi ze strony KO


„Jak Polak z ... - z sąsiadem lepiej" Konkurs organizowany przez Ministra Rozwoju Regionalnego


W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież, ale także osoby dorosłe.

Jego celem jest zachęcenie osób do poszukiwań i fotografowania projektów zrealizowanych we współpracy z partnerami z zagranicy dzięki wsparciu Funduszy Europejskich. Inwestycje te zlokalizowane są na terenach przygranicznych, często odwiedzanych w czasie wakacji.

Zdjęcia powinny przedstawiać zdarzenia i osoby w miejscach, które zmieniły się bądź zaistniały dzięki wsparciu z transgranicznych programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa.

Prace można przesyłać do 15 lipca 2013 r. W ramach każdej z 5 kategorii tematycznych (przedsiębiorczość i innowacje; przestrzeń publiczna, transport; edukacja i nauka; ochrona środowiska; turystyka, kultura, tradycja) przewidziano atrakcyjne nagrody (czytniki e-booków) dla obydwu grup wiekowych.

Regulamin konkursu

Załączniki do regulaminu dostępne są na stronie KOInformacja ze strony KO

wtorek, 25 czerwca 2013

Zmiana godzin pracy pedagoga szkolnego


W dniu 26 czerwca br. (środa)
zapraszam w godzinach 9:00 - 13:00.


czwartek, 20 czerwca 2013

środa, 19 czerwca 2013

Szukamy zdolnych uczniów! - przedłużenie rekrutacji do programu


Od 30 lat organizujemy obozy naukowe, warsztaty w najlepszych laboratoriach, seminaria z wybitnymi profesorami, spotkania, indywidualne staże badawcze, wyjazdy zagraniczne i wiele imprez edukacyjnych dla uczniów z całej Polski o zainteresowaniach naukowych, literackich i artystycznych.
Czekamy na tych, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania i pasje związane z nauką lub sztuką. Na tych, którzy prowadzą własne doświadczenia, rozwiązują trudne zadania, piszą wiersze, lub analizują archiwalne teksty. Czekamy na wszystkich, dla których szkolne wyzwania to za mało.
Zamiast przyznawać zwyczajne stypendium, zapraszamy naszych podopiecznych do
pracy. Warto...
✔ przyjechać na zajęcia prowadzone przez wybitnych uczonych i twórców
✔ poznać uczniów z innych zakątków kraju mających podobne zainteresowania
✔ porozmawiać z rówieśnikami, którzy pasjonują się czymś zupełnie innym
✔ spotkać starszych kolegów, którzy teraz studiują i pracują na najlepszych uczelniach
✔ wymyślić jakiś wspólny projekt badawczy...
Nowe zgłoszenia na rok szkolny 2013/2014 przyjmowane są do 24 czerwca pod adresem mailowym REKRUTACJA@FUNDUSZ.ORG.
Wnioski o przyjęcie do programu złożyć może każdy, również sam uczeń.
Zgłoszeni otrzymują list z prośbą o wypowiedź na temat swoich zainteresowań.
Głównym kryterium kwalifikacji są udokumentowane wyniki pracy uczniów.
Więcej informacji i formularz rekrutacyjny na stronach WWW.FUNDUSZ.ORG

Regulamin
Rekrutacja


Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci to stowarzyszenie naukowców, twórców, lekarzy i studentów działające od 1981 r. Jest organizacją pożytku publicznego - KRS 0000044710.
Adres: ul. Pasteura 5A, 02-093 Warszawa; tel. 22 848 24 68; e-mail: fundusz@fundusz.org PARTNER STRATEGICZNY.

Źródło informacji: KO