środa, 14 września 2011

STYPENDIA W RAMACH MIEJSKIEGO PROGRAMU WSPIERANIA UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH

WAŻNE!!!

Uległ wydłużeniu termin składania wniosków w ramach programu stypendialnego Rady Miejskiej, jednak ze względu na udział pedagoga szkolnego w wycieczce integracyjnej klas I, proszę o składanie wniosków do 16 września br (piątek) do godz. 13:00.

Wnioski do odebrania u pedagoga szkolnego bądź na stronie UMŁ (proszę
o wybór prawidłowego wniosku - dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych).

czwartek, 8 września 2011

STYPENDIA W RAMACH MIEJSKIEGO PROGRAMU WSPIERANIA UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH


O przyznanie stypendium w ramach Miejskiego Programu Wspierania Uczniów Szczególnie Uzdolnionych,  mogą się ubiegać m.in.:

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości:
  • w odniesieniu do uczniów klas I – jeżeli na egzaminie przeprowadzonym w ostatnim roku nauki w gimnazjum uzyskali co najmniej 94 punkty, w tym co najmniej 48 punktów z części obejmującej wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych lub w III klasie gimnazjum zostali laureatami konkursów przedmiotowych
    o zasięgu wojewódzkim,
  • w odniesieniu do uczniów pozostałych klas – jeżeli z ocen na świadectwie szkolnym promocyjnym potwierdzającym uzyskanie promocji do klasy programowo wyższej wynika, że w roku szkolnym poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie stypendium uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej w wysokości 5,00, uzyskali przy tym co najmniej jedną celującą roczną ocenę klasyfikacyjną oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania,
lub
  • jeżeli są laureatami lub finalistami olimpiad i turniejów o zasięgu ogólnolnopolskim
    lub międzynarodowym.

Wnioski i regulamin do pobrania u pedagoga szkolnego lub na stronie UMŁ (proszę o wybór prawidłowego wniosku - dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych).

Termin składania wniosków: 16 września br. do godz. 13:00
(termin uległ skróceniu ze względu na udział pedagoga szkolnego
w wyjeździe integracyjnym klas I).


niedziela, 4 września 2011

DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW

Dofinansowanie mogą uzyskać uczniowie pochodzący z rodzin, w których dochód na członka rodziny:

1.   nie przekracza kwoty 351 zł netto miesięcznie,

 
2.   przekracza ww. kwotę, a w rodzinie występuje szczególna sytuacja życiowa, np. bezrobocie, sieroctwo, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc, bezradność
w sprawach opiekuńczych, potrzeba ochrony macierzyństwa, alkoholizm lub narkomania, itp.,

 
3.   uczeń posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa 

w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.


Ostateczny termin składania wniosków do szkół przez rodziców/opiekunów prawnych uczniów upływa
z dniem
6 września 2011 r. (wtorek) o godz. 14:00.Szczegółowe informacje oraz wnioski do pobrania znajdują się na stronie internetowej UMŁ.

STYPENDIA W RAMACH ŁÓDZKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU WSPIERANIA MŁODZIEŻY SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONEJ

Zbliża się kolejny nabór wniosków stypendialnych! W nowym roku szkolnym 2011/2012 obowiązuje nowy Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów. Proszę o uważne zapoznanie się z jego treścią.

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1.   rozpoczynają lub kontynuują naukę w gimnazjach lub szkołach ponadgimnazjalnych;


2.   posiadają miejsce zameldowania na terenie województwa łódzkiego lub siedziba szkoły znajduje się na terenie województwa łódzkiego;

3.   pochodzą z rodzin niezamożnych, w których dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza dwukrotności kwoty uprawniającej do uzyskania świadczeń rodzinnych, określonej w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 

Termin zgłoszeń: 19 - 30 września 2011 r.
 
Szczegółowe informacje wraz z dokumentami do pobrania dostępne są na stronie: www.stypendium.info.pl

POMOC O CHARAKTERZE SOCJALNYM - STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE