poniedziałek, 12 grudnia 2011

Honorowe krwiodawstwo 19 grudnia 2011 r. (poniedziałek)
w godz. 9:00 - 12:00 -
- honorowe oddawanie krwi w XXI LO.


piątek, 9 grudnia 2011

Zaproszenie na spotkanie gratulacyjne - Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej 16 grudnia 2011 r. (piątek) o godz. 9:00
w Filharmonii Łódzkiej im. A. Rubinsteina w Łodzi,
odbędzie się spotkanie gratulacyjne zorganizowane
przez Marszałka Województwa Łódzkiego
dla stypendystów i dyrektorów szkół.środa, 7 grudnia 2011

Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie UzdolnionejNa stronie projektu została już opublikowana lista rankingowa
400 uczniów,  którym Zarząd Województwa Łódzkiego
w ramach programu: "Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej - II edycja" przyznał stypendia.
Wszystkim serdecznie gratulujemy! 

czwartek, 24 listopada 2011

Stypendium zagraniczne Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego

Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego już po raz dwudziesty drugi rozpoczyna nabór na dwuletnie stypendia zagraniczne (2012-2014), adresowane do wyróżniających się uczniów pierwszych klas liceów ogólnokształcących.

Stypendia pokrywają czesne i koszty utrzymania podczas nauki w międzynarodowych szkołach United World Colleges oraz brytyjskich Public Schools. 

środa, 23 listopada 2011

Stypendia British Alumni Society


Kwalifikacja Stypendialna British Alumni Society (Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetów Brytyjskich ) dla licealistów polskich 

Przedmiotem kwalifikacji są miejsca stypendialne zaoferowane przez dyrekcje szkół z internatem w Wielkiej Brytanii, w latach 2012-14.
1.     Adcote School for Girls – 2 miejsca, mogą kandydować tylko dziewczęta
2.      Box Hill School – 1 miejsce, mogą kandydować chłopcy i dziewczęta
3.     Cranleigh School, 1 miejsce mogą kandydować chłopcy i dziewczęta
4.     Ellesmere College – 1 miejsce, mogą kandydować tylko chłopcy
5.      St Leonards-Mayfield – 1 miejsce, mogą kandydować tylko dziewczęta
6.     Concord College - 1 miejsce; mogą kandydować chłopcy i dziewczęta
7.     Windermere School – 1 miejsce, mogą kandydować chłopcy i dziewczęta
Opisy szkół i szczegółowe informacje znajdują się na stronie BAS www.bas.org.pl .

Stypendia pokrywają koszty nauki, zakwaterowania i żywienia podczas dwóch ostatnich lat nauki .  Rodzice pokrywają jedynie koszty dojazdów i mundurków oraz tzw. extras (drobne wydatki związane z obowiązkowymi wycieczkami naukowymi, opłatami egzaminacyjnymi, wspólnymi fotografiami, itd). Nauka kończy się egzaminami w systemie angielskim A-level lub Matury Międzynarodowej, w zależności od profilu szkoły. Uczniowie otrzymają pomoc szkoły  w staraniu się o przyjęcia na uczelnie wyższe, taką samą jak uczniowie angielscy. 
 
Kandydaci muszą spełniać następujące warunki:
- wiek: I klasa LO
- znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym podjęcie nauki w środowisku anglojęzycznym,
- wyniki egzaminu gimnazjalnego min 80%
- średnia ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum min 4,80
- udokumentowane osiągnięcia, jak np.: sukcesy sportowe, artystyczne, dobre wyniki uzyskane w konkursach przedmiotowych, olimpiadach, itd.  
- pochodzenie z rodzin o łącznych dochodach rocznych nie przekraczających równowartości 100.000 PLN netto  na całą rodzinę w ostatnim roku podatkowym.

Wymagane dokumenty:
- osobiście przygotowane CV w języku angielskim,
- kserokopia świadectwa ukończenia gimnazjum,
- kserokopia wyników testu gimnazjalnego,
- wypełniony, podpisany formularz aplikacji wraz z opiniami szkoły i poświadczeniem ocen z ostatniego semestru (formularz do pobrania na stronie www.bas.org.pl) ,
- osobiście przygotowane dossier kandydata zawierające kopie dokumentów ilustrujących aktywność pozaszkolną i szczególne osiągnięcia kandydat
- zgoda  na przetwarzanie danych osobowych dla celów kwalifikacji stypendialnej (wzór na stronie www.bas.org.pl )
- deklaracja podpisana przez rodziców, stwierdzająca, że ich łączny dochód roczny nie przekracza 100.000 PLN netto na rodzinę i (wzór na stronie www.bas.org.pl)
- poświadczenie wniesienia  opłaty manipulacyjnej w wysokości  35 zł (nr konta na stronie www.bas.org.pl)   

Dokumenty można tez pobrać tu: http://mojestypendium.pl/id,9393,stypendium.html.

Dokumenty należy przesyłać  na adres:
British Alumni Society
Al. Jerozolimskie 59
00-697 Warszawa
z dopiskiem na kopercie BAS Scholarships ,
do dnia  15 lutego 2012

Osoba kontaktowa: Marzena Reich, Scholarship Officer
Kontakt: marzena.reich@gmail.com
Więcej informacji: www.bas.org.pl

środa, 9 listopada 2011

Terminy zajęć YOGI

Kolejne zajęcia YOGI odbywać się będą w następujących terminach:

15 i 29 listopada 2011
6 i 20 grudnia 2011
3 i 10 stycznia 2012

w godz. 14:50 - 15:50 w szkolnej auli.

Zapraszam :)

środa, 2 listopada 2011

Stypendium Posła Johna Godsona - konkurs "Łódź moich marzeń"Jeśli masz ciekawe pomysły w jaki sposób wykorzystać potencjał naszego miasta lub jak powinno ono wyglądać w przyszłości, zgłoś się do konkursu "Łódź moich marzeń".

Konkurs ma na celu zachęcić uczniów szkół ponadgimnazjalnych
do twórczego i innowacyjnego myślenia o Łodzi.


Termin składania dokumentów: 30 listopada br.  


Do wygrania 2 stypendia ufundowane przez posła Johna Godsona.


Szczegółowych informacji udziela pedagog szkolny.

piątek, 21 października 2011

YOGA - termin kolejnych zajęćNajbliższe zajęcia YOGI odbędą się 
8 listopada (wtorek) w godzinach 14:50 - 15:50 
w szkolnej auli.

Serdecznie zapraszam :)


piątek, 14 października 2011

Zajęcia YOGI dla uczniów


Zajęcia YOGI rozpoczynają się 
od najbliższego wtorku (18 października).
Czas trwania jednego spotkania - 1 godzina
(od 14:50 do 15:50).

 Zainteresowanych uczniów proszę o zgłaszanie się do pedagoga szkolnego.

środa, 14 września 2011

STYPENDIA W RAMACH MIEJSKIEGO PROGRAMU WSPIERANIA UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH

WAŻNE!!!

Uległ wydłużeniu termin składania wniosków w ramach programu stypendialnego Rady Miejskiej, jednak ze względu na udział pedagoga szkolnego w wycieczce integracyjnej klas I, proszę o składanie wniosków do 16 września br (piątek) do godz. 13:00.

Wnioski do odebrania u pedagoga szkolnego bądź na stronie UMŁ (proszę
o wybór prawidłowego wniosku - dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych).

czwartek, 8 września 2011

STYPENDIA W RAMACH MIEJSKIEGO PROGRAMU WSPIERANIA UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH


O przyznanie stypendium w ramach Miejskiego Programu Wspierania Uczniów Szczególnie Uzdolnionych,  mogą się ubiegać m.in.:

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości:
  • w odniesieniu do uczniów klas I – jeżeli na egzaminie przeprowadzonym w ostatnim roku nauki w gimnazjum uzyskali co najmniej 94 punkty, w tym co najmniej 48 punktów z części obejmującej wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych lub w III klasie gimnazjum zostali laureatami konkursów przedmiotowych
    o zasięgu wojewódzkim,
  • w odniesieniu do uczniów pozostałych klas – jeżeli z ocen na świadectwie szkolnym promocyjnym potwierdzającym uzyskanie promocji do klasy programowo wyższej wynika, że w roku szkolnym poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie stypendium uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej w wysokości 5,00, uzyskali przy tym co najmniej jedną celującą roczną ocenę klasyfikacyjną oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania,
lub
  • jeżeli są laureatami lub finalistami olimpiad i turniejów o zasięgu ogólnolnopolskim
    lub międzynarodowym.

Wnioski i regulamin do pobrania u pedagoga szkolnego lub na stronie UMŁ (proszę o wybór prawidłowego wniosku - dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych).

Termin składania wniosków: 16 września br. do godz. 13:00
(termin uległ skróceniu ze względu na udział pedagoga szkolnego
w wyjeździe integracyjnym klas I).


niedziela, 4 września 2011

DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW

Dofinansowanie mogą uzyskać uczniowie pochodzący z rodzin, w których dochód na członka rodziny:

1.   nie przekracza kwoty 351 zł netto miesięcznie,

 
2.   przekracza ww. kwotę, a w rodzinie występuje szczególna sytuacja życiowa, np. bezrobocie, sieroctwo, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc, bezradność
w sprawach opiekuńczych, potrzeba ochrony macierzyństwa, alkoholizm lub narkomania, itp.,

 
3.   uczeń posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa 

w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.


Ostateczny termin składania wniosków do szkół przez rodziców/opiekunów prawnych uczniów upływa
z dniem
6 września 2011 r. (wtorek) o godz. 14:00.Szczegółowe informacje oraz wnioski do pobrania znajdują się na stronie internetowej UMŁ.

STYPENDIA W RAMACH ŁÓDZKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU WSPIERANIA MŁODZIEŻY SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONEJ

Zbliża się kolejny nabór wniosków stypendialnych! W nowym roku szkolnym 2011/2012 obowiązuje nowy Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów. Proszę o uważne zapoznanie się z jego treścią.

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1.   rozpoczynają lub kontynuują naukę w gimnazjach lub szkołach ponadgimnazjalnych;


2.   posiadają miejsce zameldowania na terenie województwa łódzkiego lub siedziba szkoły znajduje się na terenie województwa łódzkiego;

3.   pochodzą z rodzin niezamożnych, w których dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza dwukrotności kwoty uprawniającej do uzyskania świadczeń rodzinnych, określonej w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 

Termin zgłoszeń: 19 - 30 września 2011 r.
 
Szczegółowe informacje wraz z dokumentami do pobrania dostępne są na stronie: www.stypendium.info.pl

POMOC O CHARAKTERZE SOCJALNYM - STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE